Lớp JRadioButtonMenuItem trong Java SwingMỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent.

Lớp JRadioButtonMenuItem biểu diễn một checkbox mà có thể được bao trong một menu. Việc lựa chọn checkbox đó trong menu làm thay đổi trạng thái của điều khiển từ on thành off hoặc từ off thành on. Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JRadioButtonMenuItem là:

public class JRadioButtonMenuItem
  extends JMenuItem
   implements Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JMenuItem

 • javax.swing.JAbstractButton

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Lớp JRadioButtonMenuItem gồm các constructor sau:

1. JRadioButtonMenuItem(): Tạo một JRadioButtonMenuItem không có text hoặc icon.

2. JRadioButtonMenuItem(Action a): Tạo một radio button có các thuộc tính được lấy từ Action đã cho.

3. JRadioButtonMenuItem(Icon icon): Tạo một JRadioButtonMenuItem với một icon.

4. JRadioButtonMenuItem(Icon icon, boolean selected): Tạo một JRadioButtonMenuItem với icon và trạng thái lựa chọn selected đã cho, không có text.

5. JRadioButtonMenuItem(String text): Tạo một JRadioButtonMenuItem với text đã cho.

6. JRadioButtonMenuItem(String text, boolean selected): Tạo một JRadioButtonMenuItem với text và trạng thái lựa chọn selected đã cho.

7. JRadioButtonMenuItem(String text, Icon icon): Tạo một JRadioButtonMenuItem với text và icon đã cho.

8. JRadioButtonMenuItem(String text, Icon icon, boolean selected): Tạo một JRadioButtonMenuItem với text, icon và trạng thái lựa chọn selected đã cho.

Quảng cáo

Chương trình ví dụ JRadioButtonMenuItem

SwingMenuDemo.java
package com.vietjack.gui;import java.awt.*;
import java.awt.event.*;public class SwingMenuDemo {
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;  public SwingMenuDemo(){
   prepareGUI();
  }  public static void main(String[] args){
   SwingMenuDemo swingMenuDemo = new SwingMenuDemo();   
   swingMenuDemo.showMenuDemo();
  }
  
  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));   headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);       statusLabel.setSize(350,100);
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }  private void showMenuDemo(){
   //tao mot menu bar
   final JMenuBar menuBar = new JMenuBar();   //tao cac menu
   JMenu fileMenu = new JMenu("File");
   JMenu editMenu = new JMenu("Edit"); 
   final JMenu aboutMenu = new JMenu("About");
   final JMenu linkMenu = new JMenu("Links");
   
   //tao cac item
   JMenuItem newMenuItem = new JMenuItem("New");
   newMenuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_N);
   newMenuItem.setActionCommand("New");   JMenuItem openMenuItem = new JMenuItem("Open");
   openMenuItem.setActionCommand("Open");   JMenuItem saveMenuItem = new JMenuItem("Save");
   saveMenuItem.setActionCommand("Save");   JMenuItem exitMenuItem = new JMenuItem("Exit");
   exitMenuItem.setActionCommand("Exit");   JMenuItem cutMenuItem = new JMenuItem("Cut");
   cutMenuItem.setActionCommand("Cut");   JMenuItem copyMenuItem = new JMenuItem("Copy");
   copyMenuItem.setActionCommand("Copy");   JMenuItem pasteMenuItem = new JMenuItem("Paste");
   pasteMenuItem.setActionCommand("Paste");   MenuItemListener menuItemListener = new MenuItemListener();   newMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   openMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   saveMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   exitMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   cutMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   copyMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
   pasteMenuItem.addActionListener(menuItemListener);   final JCheckBoxMenuItem showWindowMenu = new JCheckBoxMenuItem("Show About", true);
   showWindowMenu.addItemListener(new ItemListener() {
     public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
      if(showWindowMenu.getState()){
        menuBar.add(aboutMenu);
      }else{
        menuBar.remove(aboutMenu);
      }
     }
   });   final JRadioButtonMenuItem showLinksMenu = 
     new JRadioButtonMenuItem("Show Links", true);
   showLinksMenu.addItemListener(new ItemListener() {
     public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
      if(menuBar.getMenu(3)!= null){
        menuBar.remove(linkMenu);
        mainFrame.repaint();
      }else{          
        menuBar.add(linkMenu);
        mainFrame.repaint();
      }
     }
   });   //them cac item toi cac menu
   fileMenu.add(newMenuItem);
   fileMenu.add(openMenuItem);
   fileMenu.add(saveMenuItem);
   fileMenu.addSeparator();
   fileMenu.add(showWindowMenu);
   fileMenu.addSeparator();
   fileMenu.add(showLinksMenu);    
   fileMenu.addSeparator();
   fileMenu.add(exitMenuItem);    
   editMenu.add(cutMenuItem);
   editMenu.add(copyMenuItem);
   editMenu.add(pasteMenuItem);   //them menu toi menubar
   menuBar.add(fileMenu);
   menuBar.add(editMenu);
   menuBar.add(aboutMenu);    
   menuBar.add(linkMenu);   //them menubar toi frame
   mainFrame.setJMenuBar(menuBar);
   mainFrame.setVisible(true);   
  }  class MenuItemListener implements ActionListener {
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {      
     statusLabel.setText(e.getActionCommand() 
     + " JMenuItem clicked.");
   }  
  }
}
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên