Tạo Puzzle Game sử dụng Java SwingChúng ta có thể phát triển Puzzle Game bằng Java với sự giúp đỡ của AWT/Swing với Event Handling. Dưới đây là code để phát triển Puzzle Game:

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import java.awt.event.*; 
public class puzzle extends JFrame implements ActionListener{ 
JButton b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,next; 
puzzle(){ 
super("Puzzle Game - VietJack"); 
 b1=new JButton("1"); 
 b2=new JButton(" "); 
 b3=new JButton("3"); 
 b4=new JButton("4"); 
 b5=new JButton("5"); 
 b6=new JButton("6"); 
 b7=new JButton("7"); 
 b8=new JButton("8"); 
 b9=new JButton("2"); 
 next=new JButton("next"); 
 
b1.setBounds(10,30,50,40); 
b2.setBounds(70,30,50,40); 
b3.setBounds(130,30,50,40); 
b4.setBounds(10,80,50,40); 
b5.setBounds(70,80,50,40); 
b6.setBounds(130,80,50,40); 
b7.setBounds(10,130,50,40); 
b8.setBounds(70,130,50,40); 
b9.setBounds(130,130,50,40); 
next.setBounds(70,200,100,40); 
  
add(b1);add(b2);add(b3);add(b4);add(b5);add(b6);add(b7);add(b8);add(b9); add(next); 
b1.addActionListener(this); 
b2.addActionListener(this); 
b3.addActionListener(this); 
b4.addActionListener(this); 
b5.addActionListener(this); 
b6.addActionListener(this); 
b7.addActionListener(this); 
b8.addActionListener(this); 
b9.addActionListener(this); 
next.addActionListener(this); 
 
next.setBackground(Color.black); 
next.setForeground(Color.green); 
setSize(250,300); 
setLayout(null); 
setVisible(true); 
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
}//ket thuc constructor 
 
public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
if(e.getSource()==next){ 
String s=b4.getLabel(); 
b4.setLabel(b9.getLabel()); 
b9.setLabel(s); 
s=b1.getLabel(); 
b1.setLabel(b5.getLabel()); 
b5.setLabel(s); 
s=b2.getLabel(); 
b2.setLabel(b7.getLabel()); 
b7.setLabel(s); 
} 
if(e.getSource()==b1){ 
String s=b1.getLabel(); 
if(b2.getLabel().equals(" ")){ b2.setLabel(s); b1.setLabel(" ");} 
else if(b4.getLabel().equals(" ")){ b4.setLabel(s); b1.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b3){ 
String s=b3.getLabel(); 
if(b2.getLabel().equals(" ")){ b2.setLabel(s); b3.setLabel(" ");} 
else if(b6.getLabel().equals(" ")){ b6.setLabel(s); b3.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b2){ 
String s=b2.getLabel(); 
if(b1.getLabel().equals(" ")){ b1.setLabel(s); b2.setLabel(" ");} 
else if(b3.getLabel().equals(" ")){ b3.setLabel(s); b2.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b2.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b4){ 
String s=b4.getLabel(); 
if(b1.getLabel().equals(" ")){ b1.setLabel(s); b4.setLabel(" ");} 
else if(b7.getLabel().equals(" ")){ b7.setLabel(s); b4.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b4.setLabel(" ");} 
 }//end of if 
 
if(e.getSource()==b5){ 
String s=b5.getLabel(); 
if(b2.getLabel().equals(" ")){ b2.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
else if(b4.getLabel().equals(" ")){ b4.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
else if(b6.getLabel().equals(" ")){ b6.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
else if(b8.getLabel().equals(" ")){ b8.setLabel(s); b5.setLabel(" ");} 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b6){ 
 
String s=b6.getLabel(); 
if(b9.getLabel().equals(" ")){ b9.setLabel(s); b6.setLabel(" ");} 
else if(b3.getLabel().equals(" ")){ b3.setLabel(s); b6.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b6.setLabel(" ");} 
 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b7){ 
String s=b7.getLabel(); 
if(b4.getLabel().equals(" ")){ b4.setLabel(s); b7.setLabel(" ");} 
else if(b8.getLabel().equals(" ")){ b8.setLabel(s); b7.setLabel(" ");} 
 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b8){ 
String s=b8.getLabel(); 
if(b7.getLabel().equals(" ")){ b7.setLabel(s); b8.setLabel(" ");} 
else if(b9.getLabel().equals(" ")){ b9.setLabel(s); b8.setLabel(" ");} 
else if(b5.getLabel().equals(" ")){ b5.setLabel(s); b8.setLabel(" ");} 
 
 }//ket thuc if 
 
if(e.getSource()==b9){ 
String s=b9.getLabel(); 
if(b6.getLabel().equals(" ")){ b6.setLabel(s); b9.setLabel(" ");} 
else if(b8.getLabel().equals(" ")){ b8.setLabel(s); b9.setLabel(" ");} 
if(b1.getLabel().equals("1")&&b2.getLabel().equals("2")&&b3.getLabel() 
.equals("3")&&b4.getLabel().equals("4")&&b5.getLabel().equals("5") 
&&b6.getLabel().equals("6")&&b7.getLabel().equals("7")&&b8.getLabel() 
.equals("8")&&b9.getLabel().equals(" ")){  
JOptionPane.showMessageDialog(puzzle.this,"!!!you won!!!"); 
} 
 }//ket thuc if 
 
}//ket thuc actionPerformed 
  
 
public static void main(String[] args){ 
new puzzle(); 
}//ket thuc main 
 
}//ket thuc class  
Quảng cáo

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên