Lớp JSlider trong Java SwingLớp JSlider được sử dụng để tạo con trượt slider. Bởi sử dụng JSlider, một người dùng có thể lựa chọn một giá trị từ một dãy cụ thể. Cú pháp khai báo của lớp JSlider như sau:

public class JSlider
  extends JComponent
   implements SwingConstants, Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JSlider

JSlider(): tạo một slider với giá trị khởi tạo là 50 và dãy giá trị là từ 0 tới 100.

JSlider(int orientation): tạo một slider với orientation đã cho được thiết lập bởi hoặc JSlider.HORIZONTAL hoặc JSlider.VERTICAL với dãy từ 0 tới 100 và giá trị khởi tạo là 50.

JSlider(int min, int max): tạo một thanh slider ngang bởi sử dụng giá trị min và max đã cho.

JSlider(int min, int max, int value): tạo một thanh slider ngang bởi sử dụng giá trị min, max và value đã cho.

JSlider(int orientation, int min, int max, int value): tạo một slider bởi sử dụng orientation, min, max và value đã cho.

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp JSlider

public void setMinorTickSpacing(int n): được sử dụng để thiết lập khoảng cách tick nhỏ nhất cho slider.

public void setMajorTickSpacing(int n): được sử dụng để thiết lập khoảng cách tick lớn nhất cho slider.

public void setPaintTicks(boolean b): được sử dụng để xác định xem tick mark có được sơn màu hay không.

public void setPaintLabels(boolean b): được sử dụng để xác định xem label có được sơn màu hay không.

public void setPaintTracks(boolean b): được sử dụng để xác định xem track có được sơn màu hay không.

Chương trình ví dụ đầu tiên về lớp JSlider

import javax.swing.*; 
 
public class SliderExample1 extends JFrame{ 
 
public SliderExample1() { 
JSlider slider = new JSlider(JSlider.HORIZONTAL, 0, 50, 25); 
JPanel panel=new JPanel(); 
panel.add(slider); 
 
add(panel); 
} 
 
public static void main(String s[]) { 
SliderExample1 frame=new SliderExample1(); 
frame.pack(); 
frame.setVisible(true); 
} 
} 

Ví dụ khác về lớp JSlider mà tô màu các tick

import javax.swing.*; 
 
public class SliderExample extends JFrame{ 
 
public SliderExample() { 
 
JSlider slider = new JSlider(JSlider.HORIZONTAL, 0, 50, 25); 
slider.setMinorTickSpacing(2); 
slider.setMajorTickSpacing(10); 
 
slider.setPaintTicks(true); 
slider.setPaintLabels(true); 
 
JPanel panel=new JPanel(); 
panel.add(slider); 
add(panel); 
} 
 
public static void main(String s[]) { 
SliderExample frame=new SliderExample(); 
frame.pack(); 
frame.setVisible(true); 
 
} 
} 

Chương trình ví dụ khác về lớp JSlider

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;

public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showSliderDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showSliderDemo(){
   headerLabel.setText("Control in action: JSlider"); 
   JSlider slider= new JSlider(JSlider.HORIZONTAL,0,100,10);
   slider.addChangeListener(new ChangeListener() {
     public void stateChanged(ChangeEvent e) {
      statusLabel.setText("Value : " 
      + ((JSlider)e.getSource()).getValue());
     }
   });
   controlPanel.add(slider);   
   mainFrame.setVisible(true);   
  } 
}

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 8 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào đầu tháng 08/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa offline dùng kiến thức khóa online trong 5 buổi đầu tiên của khóa học, sau đó tập trung vào làm các project để trọng tâm đi làm, đi phỏng vấn, định hướng đi làm. .

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp