Lớp JScrollBar trong Java SwingLớp JScrollBar là một trình triển khai của thanh cuốn scrollbar. Dưới đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JScrollBar:

public class JScrollBar
  extends JComponent
   implements Adjustable, Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • java.lang.Object

Lớp JScrollbar bao gồm các trường sau:

 • protected int blockIncrement

 • protected BoundedRangeModel model: Đây là model biểu diễn giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, phạm vi và giá trị hiện tại của scrollbar.

 • protected int orientation

 • protected int unitIncrement

Quảng cáo

Các constructor của lớp JScrollBar trong Java Swing

JScrollBar(): Tạo một thanh cuốn scrollbar theo chiều dọc với các giá trị khởi tạo ban đầu.

JScrollBar(int orientation): Tạo một thanh cuốn scrollbar với hướng orientation đã cho và các giá trị khởi tạo ban đầu.

JScrollBar(int orientation, int value, int extent, int min, int max): Tạo một thanh cuốn scrollbar với hướng orientation, giá trị value, phạm vi extent, minium và maximum.

Các phương thức của lớp JScrollBar trong Java Swing

STT Phương thức & Miêu tả
1 void removeAdjustmentListener(AdjustmentListener l)

Xóa một AdjustmentEvent listener

2 void setBlockIncrement(int blockIncrement)

Thiết lập thuộc tính blockIncrement

3 void setEnabled(boolean x)

Kích hoạt thành phần để mà vị trí nút bấm có thể được thay đổi

4 void setMaximum(int maximum)

Thiết lập thuộc tính maximum của model

5 void setMinimum(int minimum)

Thiết lập thuộc tính minimum của model

6 void setModel(BoundedRangeModel newModel)

Thiết lập model mà xử lý 4 thành phần cơ bản của scrollbar là: minimum, maximum, value, extent

7 void setOrientation(int orientation)

Thiết lập hướng orientation của scrollbar là VERTICAL hoặc HORIZONTAL

8 void setUI(ScrollBarUI ui)

Thiết lập đối tượng L&F mà truyền thành phần này

9 void setUnitIncrement(int unitIncrement)

Thiết lập thuộc tính unitIncrement

10 void setValue(int value)

Thiết lập giá trị value của scrollbar

11 void setValueIsAdjusting(boolean b)

Thiết lập thuộc tính valueIsAdjusting của model

12 void setValues(int newValue, int newExtent, int newMin, int newMax)

Thiết lập 4 thuộc tính BoundedRangeModel sau khi ép buộc các tham số tuân theo các ràng buộc thông thường

13 void setVisibleAmount(int extent)

Thiết lập thuộc tính extent của model

14 void updateUI()

Ghi đè phương thức JComponent.updateUI

15 void addAdjustmentListener(AdjustmentListener l)

Thêm một AdjustmentListener

16 protected void fireAdjustmentValueChanged(int id, int type, int value)

Thông báo cho listener rằng mô hình của scrollbar đã thay đổi

17 int getBlockIncrement(int direction)

Trả về lượng để thay đổi giá trị của scrollbar, đã được cung cấp một yêu cầu (thường là "page")

18 int getMaximum()

Giá trị mở rộng lớn nhất của scrollbar

19 Dimension getMaximumSize()

Scrollbar là linh động theo trục cuốn của nó và cứng nhắc với trục khác

20 BoundedRangeModel getModel()

Trả về data model mà xử lý 4 thuộc tính nền tảng của scrollbar: minimum, maximum, value, extent.

Quảng cáo

Chương trình ví dụ lớp JScrollBar

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showScrollbarDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

 private void showScrollbarDemo(){                    
   headerLabel.setText("Control in action: JScrollbar"); 

   final JScrollBar horizontalScroller = 
     new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL);
   final JScrollBar verticalScroller = new JScrollBar();
   verticalScroller.setOrientation(JScrollBar.VERTICAL);
   horizontalScroller.setMaximum (100);
   horizontalScroller.setMinimum (1);
   verticalScroller.setMaximum (100);
   verticalScroller.setMinimum (1);

   horizontalScroller.addAdjustmentListener(new AdjustmentListener() {

     @Override
     public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
      statusLabel.setText("Horozontal: "
        +horizontalScroller.getValue() 
        +" ,Vertical: "
        + verticalScroller.getValue());
      }
   });

   verticalScroller.addAdjustmentListener(new AdjustmentListener() {

      @Override
      public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
        statusLabel.setText("Horozontal: "
        +horizontalScroller.getValue() 
        +" ,Vertical: "+ verticalScroller.getValue());
      }
     });

   controlPanel.add(horizontalScroller);
   controlPanel.add(verticalScroller);

   mainFrame.setVisible(true); 
  } 
}

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy.Khóa học có rating 4.7/5 trên udemy từ nhận xét của các bạn học viên.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp