Lớp JComboBox trong Java SwingLớp JComboBox là một thành phần mà kết hợp một button, một trường có thể chỉnh sửa và một drop-down list. Tại một thời điểm chỉ có một item có thể được lựa chọn từ list. Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JComboBox là:

public class JComboBox
  extends JComponent
   implements ItemSelectable, ListDataListener, 
     ActionListener, Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

 • javax.swing.JComponent

 • java.awt.Container

 • java.awt.Component

 • java.lang.Object

Lớp JComboBox bao gồm các trường sau:

 • protected String actionCommand

 • protected ComboBoxModel dataModel

 • protected ComboBoxEditor editor

 • protected boolean isEditable

 • protected JComboBox.KeySelectionManager keySelectionManager

 • protected boolean lightWeightPopupEnabled

 • protected int maximumRowCount

 • protected ListCellRenderer renderer

 • protected Object selectedItemReminder

Quảng cáo

Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JComboBox

JComboBox(): Tạo một JComboBox với data model mặc định.

JComboBox(Object[] items): Tạo một JComboBox mà chứa các phần tử trong mảng đã cho.

JComboBox(Vector<?> items): Tạo một JComboBox mà chứa các phần tử trong Vector đã cho.

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp JComboBox

public void addItem(Object anObject): được sử dụng để thêm một item tới list.

public void removeItem(Object anObject): được sử dụng để xóa một item từ list.

public void removeAllItems(): được sử dụng để xóa tất cả item từ list.

public void setEditable(boolean b): được sử dụng để xác định xem có hay không JComboBox là editable.

public void addActionListener(ActionListener a): được sử dụng để thêm ActionListener.

public void addItemListener(ItemListener i): được sử dụng để thêm ItemListener.

Chương trình ví dụ đơn giản đầu tiên về lớp JComboBox trong Java Swing

import javax.swing.*; 
public class Combo { 
JFrame f; 
Combo(){ 
  f=new JFrame("Combo ex"); 
   
  String country[]={"India","Aus","U.S.A","England","Newzeland"}; 
   
  JComboBox cb=new JComboBox(country); 
  cb.setBounds(50, 50,90,20); 
  f.add(cb); 
   
  f.setLayout(null); 
  f.setSize(400,500); 
  f.setVisible(true); 
   
} 
public static void main(String[] args) { 
  new Combo(); 
   
} 
} 
Quảng cáo

Một chương trình khác về lớp JComboBox

package com.vietjack.gui;
 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
 
public class SwingControlDemo {
  
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingControlDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingControlDemo swingControlDemo = new SwingControlDemo();   
   swingControlDemo.showComboboxDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
      System.exit(0);
     }    
   });  
   headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);    
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);  

   statusLabel.setSize(350,100);

   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showComboboxDemo(){                  
   headerLabel.setText("Control in action: JComboBox"); 

   final DefaultComboBoxModel fruitsName = new DefaultComboBoxModel();

   fruitsName.addElement("Apple");
   fruitsName.addElement("Grapes");
   fruitsName.addElement("Mango");
   fruitsName.addElement("Peer");

   final JComboBox fruitCombo = new JComboBox(fruitsName);  
   fruitCombo.setSelectedIndex(0);

   JScrollPane fruitListScrollPane = new JScrollPane(fruitCombo);  

   JButton showButton = new JButton("Show");

   showButton.addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
      String data = "";
      if (fruitCombo.getSelectedIndex() != -1) {           
        data = "Fruits Selected: " 
         + fruitCombo.getItemAt
          (fruitCombo.getSelectedIndex());       
      }       
      statusLabel.setText(data);
     }
   }); 
   controlPanel.add(fruitListScrollPane);     
   controlPanel.add(showButton);  
   mainFrame.setVisible(true);       
  }
}

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


swing_control_trong_java_swing.jsp


Tài liệu giáo viên