Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Cửa khẩu, Vườn Quốc gia, Cảng biển có đáp án

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Cửa khẩu, Vườn Quốc gia, Cảng biển

Câu 1 : (THPT QG – Đề chính thức – 2017 – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Nam.

B. Quảng Ngãi.

C. Bình Định.

D. Phú Yên.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, ta thấy Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam.

Câu 2 : (THPT QG – Đề chính thức – 2017 – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Phú Yên.

B. Bình Định.

C. Quảng Nam.

D. Quảng Ngãi.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, ta thấy Khu kinh tế ven biển Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Câu 3 : (THPT QG – Đề chính thức – 2017 – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Khánh Hòa.

B. Ninh Thuận.

C. Bình Thuận.

D. Phú Yên.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, ta thấy Khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Câu 4 : (THPT QG – Đề chính thức – 2017 – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Hà Tĩnh.

B. Quảng Bình.

C. Thanh Hóa.

D. Nghệ An.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, ta thấy Khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết các khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc Bắc Trung Bộ?

A. Hòn La, Chu Lai.

B. Vũng Áng, Hòn La.

C. Nghi Sơn, Dung Quất.

D. Dung Quất, Vũng Áng.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các khu kinh tế ven biển thuộc Bắc Trung Bộ là Vũng Áng (Hà Tĩnh), Hòn La (Quảng Bình).

Câu 6 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Lâm Đồng.

B. Kon Tum.

C. Đắk Lắk.

D. Đắk Nông.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y thuộc tỉnh Kon Tum.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Nhật Lệ thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.

B. Nghệ An.

C. Quảng Trị.

D. Quảng Bình.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, ta thấy cảng biển Nhật Lệ thuộc tỉnh Quảng Bình.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đất liền?

A. Cát Bà.

B. Tràm Chim.

C. Phú Quốc.

D. Côn Đảo.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, ta thấy vườn quốc gia Tràm Chim nằm trên đất liền. Các vườn quốc gia khác đều nằm trên đảo.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo?

A. Xuân Sơn.

B. Cát Bà.

C. Hoàng Liên.

D. Ba Vì.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, ta thấy vườn quốc gia Cát Bà là vườn quốc gia nằm trên đảo.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Lai Châu.

B. Lạng Sơn.

C. Cao Bằng.

D. Điện Biên.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh Điện Biên.

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cảng biển Cửa Lò thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Bình.

B. Hà Tĩnh.

C. Nghệ An.

D. Thanh Hóa.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, ta thấy cảng biển Cửa Lò thuộc tỉnh Nghệ An.

Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Năm Căn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Trà Vinh.

B. Bến Tre.

C. Cà Mau.

D. Sóc Trăng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy Khu kinh tế ven biển Năm Căn thuộc tỉnh Cà Mau.

Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nơi nào sau đây có khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A. Núi Chúa.

B. Cần Giờ.

C. Tràm Chim.

D. Yok Đôn.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, ta thấy nơi có khu dự trữ sinh quyển thế giới là Cần Giờ.

Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nơi nào sau đây có khu dự trữ sinh quyển thế giới?

A. Ba Vì.

B. Cù Lao Chàm.

C. Tam Đảo.

D. Bái Tử Long.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, ta thấy nơi có khu dự trữ sinh quyển thế giới là Cù Lao Chàm.

Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Nam.

B. Khánh Hòa.

C. Bình Định.

D. Phú Yên.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc tỉnh Bình Định.

Câu 16 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An.

B. Hà Tĩnh.

C. Quảng Bình.

D. Quảng Trị.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị.

Câu 17 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo?

A. Bái Tử Long.       B. Bến En.        C. Tràm Chim.       D. Kon Ka Kinh.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, ta thấy vườn quốc gia Bái Tử Long (Quảng Ninh) nằm trên đảo.

Câu 18 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết cảng biển Phan Thiết thuộc tỉnh nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Ninh Thuận

B. Bình Định

C. Bình Thuận

D. Phú Yên

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, ta thấy cảng biển Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 19 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ?

A. Chu Lai

B. Nghi Sơn

C. Vũng Áng

D. Hòn La

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy khu kinh tế ven biển Chu Lai (Quảng Nam) thuộc Duyên Hải Nam Trung Bộ. Các khu kinh tế biển còn lại đều thuộc vùng Bắc Trung Bộ.

Câu 20 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cửa khẩu quốc tế Na Mèo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Nghệ An

B. Thanh Hóa

C. Quảng Bình

D. Hà Tĩnh

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, ta thấy cửa khẩu quốc tế Na Mèo thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Câu 21 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3 – MĐ 101). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, hãy cho biết vịnh Vân Phong thuộc tỉnh nào?

A. Khánh Hòa.       B. Hà Nam        C. Đà Nẵng.        D. Hưng Yên.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, ta thấy vịnh Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Câu 22 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3 – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết tỉnh nào ở nước ta vừa giáp Lào, vừa giáp Cam Pu Chia?

A. Đăk Lắk.       B. Gia Lai.       C. Đắk Nông.       D. Kon Tum.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy tỉnh Kon Tum ở nước ta vừa giáp Lào, vừa giáp Cam Pu Chia.

Câu 23 : (THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội L1 – MĐ 132). Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 4,5, nước nào không có vùng biển chung với nước ta?

A. Đông-ti-mo.        B. Xingapo.        C. Thái Lan.       D. Philippin.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 4,5, ta thấy Đông Ti-mo là quốc gia không có vùng biển chung với nước ta.

Câu 24 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, tỉnh nào ở Tây Nguyên giáp với Lào?

A. Đắk Lắk.        B. Gia Lai.        C. Kon Tum.        D. Lâm Đồng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Kon Tum là tỉnh duy nhất ở Tây Nguyên giáp với Lào.

Câu 25 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

A. Vân Phong.       B. Năm Căn.        C. Định An.        D. Phú Quốc.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy khu kinh tế ven biển không thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long là khu kinh tế biển Vân Phong.

Câu 26 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây nằm không nằm trên đất liền?

A. Nhơn Hội.        B. Phú Quốc.        C. Chu Lai.       D. Định An.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy khu kinh tế ven biển không nằm trên đất liền là Phú Quốc (khu kinh tế biển Phú Quốc nằm trên đảo).

Câu 27 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế ven biển nào sau đây nằm ở trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Vũng Áng        B. Vân Đồn

C. Hòn La        D. Nghi Sơn

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế ven biển Vân Đồn nằm ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 28 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào nằm ở vùng Tây Nguyên?

A. Cầu Treo, Lao Bảo        B. Tịnh Biên, Vĩnh Xương

C. Lệ Thanh, Bờ Y        D. Lào Cai, Móng Cái

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta thấy khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, Bờ Y nằm ở vùng Tây Nguyên.

Câu 29 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng Bắc Trung Bộ có bao nhiêu khu kinh tế cửa khẩu

A. 2.        B. 3.        C. 4.        D. 1.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy vùng Bắc Trung Bộ có 3khu kinh tế cửa khẩu, đó là Cầu Treo, Cha Lo và Lao Bảo.

Câu 30 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết Việt Nam có mấy tỉnh tiếp giáp với Campuchia?

A. 9        B. 12        C. 10        D. 11

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 4-5, ta thấy Việt Nam có 10 tỉnh tiếp giáp với Campuchia.

Câu 31 : (Liên Trường THPT – Nghệ An 2018 L1 – MĐ 301). Dựa vào Atslat Địa lý Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh (TP) nào sau đây của nước ta không giáp với Trung Quốc?

A. Lai Châu.        B. Lào Cai.        C. Điên Biên       D. Yên Bái.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vào Atslat Địa lý Việt Nam trang 4-5, ta thấy tỉnh Yên Bái của nước ta không giáp với Trung Quốc (Yên Bái là tỉnh nội địa thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ).

Câu 32 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy sắp xếp các khu dự trữ sinh quyển thế giới sau theo thứ tự từ Nam ra Bắc?

A. Cần Giờ, Cát Tiên, Cù Lao Chàm, Tây Nghệ An, Cát Bà.

B. Cát Tiên, Cù Lao Chàm, Cần Giờ, Tây Nghệ An, Cát Bà.

C. Cần Giờ, Cù Lao Chàm, Cát Tiên, Tây Nghệ An, Cát Bà.

D. Tây Nghệ An, Cát Tiên, Cù Lao Chàm, Cát Bà, Cần Giờ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các khu dự trữ sinh quyển thế giới sau theo thứ tự từ Nam ra Bắc là Cần Giờ, Cát Tiên, Cù Lao Chàm, Tây Nghệ An, Cát Bà.

Câu 33 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây không giáp biển?

A. Tiền Giang.       B. Kiên Giang.       C. Vĩnh Long.       D. Trà Vinh.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, tỉnh không giáp biển là tỉnh Vĩnh Long.

Câu 34 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi 2017). Dựa vào trang 17 Atlat Địa lí Việt Nam, hãy cho biết vùng kinh tế nào có nhiều khu kinh tế ven biển nhất?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.        B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.        D. Đông Nam Bộ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Dựa vào trang 17 Atlat Địa lí Việt Nam, ta thấy vùng kinh tế có nhiều khu kinh tế ven biển nhất nước ta là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 35 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2017 L1 – MĐ 214). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh nào?

A. Bình Định.       B. Ninh Thuận.       C. Khánh Hòa.       D. Phú Yên.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, ta thấy vịnh Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Câu 36 : (Liên Trường THPT – Nghệ An 2018 L1 – MĐ 301). Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, cho biết vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh (TP) nào?

A. Đà Nẵng.        B. Phú Yên.       C. Quãng Ngãi.       D. Khánh Hòa.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, ta thấy vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh Phú Yên.

Câu 37 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Vân Phong.       B. Nghi Sơn.        C. Hòn La.        D. Vũng Áng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy khu kinh tế ven biển không thuộc vùng Bắc Trung Bộ là khu kinh tế ven biển Vân Phong.

Câu 38 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1 – MĐ 137). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết vườn quốc gia nào sau đây không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Xuân Sơn.        B. Hoàng Liên.        C. Ba Bể.        D. Cát Tiên.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, ta thấy vườn quốc gia Cát Tiên không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 39 : (THPT Kim Thành – Hải Dương 2017 L1). Căn cứ vào Atlat trang 13-14, theo thứ tự từ Nam ra Bắc lần lượt là các vịnh biển:

A. Hạ Long, Cam Ranh, Vân Phong, Xuân Đài, Diễn Châu.

B. Cam Ranh, Vân Phong, Diễn Châu, Xuân Đài, Hạ Long.

C. Cam Ranh, Vân Phong, Xuân Đài, Diễn Châu, Hạ Long.

D. Hạ Long, Diễn Châu, Xuân Đài, Vân Phong, Cam Ranh.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat trang 13-14, theo thứ tự từ Nam ra Bắc lần lượt là các vịnh biển Cam Ranh, Vân Phong, Xuân Đài, Diễn Châu, Hạ Long.

Câu 40 : (THPT Kim Thành – Hải Dương 2017 L1). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đi từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt - Lào, ta đi qua lần lượt các cửa khẩu:

A. Bờ Y, Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang.

B. Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y.

C. Cầu Treo, Tây Trang, Lao Bảo, Bờ Y.

D. Lao Bảo, Cầu Treo, Tây Trang, Bờ Y.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đi từ Bắc vào Nam theo biên giới Việt - Lào, ta đi qua lần lượt các cửa khẩu Tây Trang, Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y.

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa