Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Địa lí ngành công nghiệp có đáp án

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Địa lí ngành công nghiệp

Câu 1 : (THPT QG – Đề chính thức – 2017 – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn?

A. Thái Nguyên.

B. Hải Phòng.

C. TP. Hồ Chí Minh.

D. Bến Tre.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, ta thấy trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có quy mô lớn là Hải Phòng.

Câu 2 : (THPT QG – Đề chính thức – 2017 – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện Cửa Đạt được xây dụng trên sông nào sau đây?

A. Sông Cả.

B. Sông Chu.

C. Sông Lô.

D. Sông Gâm.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy thủy điện Cửa Đạt được xây dụng trên sông Chu.

Câu 3 : (THPT QG – Đề chính thức – 2017 – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện Tuyên Quang nằm trên sông nào sau đây?

A. Sông Đà.

B. Sông Cả.

C. Sông Chu.

D. Sông Gâm.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy thủy điện Tuyên Quang nằm trên sông Gâm.

Câu 4 : (THPT QG – Đề chính thức – 2017 – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn?

A. Vinh.

B. Cần Thơ.

C. Tây Ninh.

D. Hà Nội.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, ta thấy trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có quy mô lớn là Cần Thơ.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô rất lớn?

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.        B. Hải Phòng, Cần Thơ.

C. Cần Thơ, Hà Nội.        D. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, ta thấy các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có quy mô rất lớn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Câu 6 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Đồng Nai.

B. Tây Ninh.

C. Bình Phước.

D. Bình Dương.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, ta thấy nhà máy thủy điện Trị An thuộc tỉnh Đồng Nai.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta?

A. Công nghiệp chế biến lương thực phân bố rộng rãi.

B. Hải Phòng, Biên Hòa là các trung tâm quy mô lớn.

C. Có các trung tâm với quy mô rất lớn, lớn, vừa, nhỏ.

D. Đà Nẵng và Vũng Tàu có cơ cấu ngành giống nhau.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhận xét không đúng với công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta là Đà Nẵng và Vũng Tàu có cơ cấu ngành giống nhau.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Tây Ninh.

B. Bình Phước.

C. Đồng Nai.

D. Bình Dương.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, ta thấy nhà máy thủy điện Cần Đơn thuộc tỉnh Bình Phước.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với công nghiệp năng lượng nước ta?

A. Sản lượng điện cả nước không tăng qua các năm.

B. Từ Thanh Hóa đến Huế có nhiều nhà máy điện nhất.

C. Nhà máy nhiệt điện Cà Mau dùng nhiên liệu khí.

D. Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trên sông Hồng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhận xét đúng với công nghiệp năng lượng nước ta là nhà máy nhiệt điện Cà Mau dùng nhiên liệu khí.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết nhà máy thủy điện Thác Mơ thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Tây Ninh.

B. Đồng Nai.

C. Bình Dương.

D. Bình Phước.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, ta thấy nhà máy thủy điện Thác Mơ thuộc tỉnh Bình Phước.

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về giao thông nước ta?

A. Mạng lưới đường ô tô phủ rộng khắp cả nước.

B. Tuyến đường số 19 nối Pleiku với Tuy Hòa.

C. Tuyến đường số 9 nối Đông Hà với Đà Nẵng.

D. Đường biển dài nhất là Hải Phòng - Đà Nẵng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, nhận xét đúng về giao thông nước ta là mạng lưới đường ô tô phủ rộng khắp cả nước.

Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết nhà máy thủy điện A Vương thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Nam.

B. Quảng Ngãi.

C. Thừa Thiên Huế.

D. Bình Định.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, ta thấy nhà máy thủy điện A Vương thuộc tỉnh Quảng Nam.

Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về công nghiệp năng lượng nước ta?

A. Nhà máy điện Cà Mau chạy bằng nhiên liệu khí.

B. Sản lượng điện cả nước tăng liên tục qua các năm.

C. Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều nhà máy điện nhất.

D. Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trên sông Đà.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhận xét không đúng về công nghiệp năng lượng nước ta là từ Thanh Hóa đến Huế nhiều nhà máy điện nhất (Nhà máy nhiệt điện chủ yếu ở vùng Đông Bắc, Đông Nam Bộ,…)

Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Phúc Yên.        B. Bắc Ninh.        C. Hải Phòng.       D. Hà Nội.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, ta thấy trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất ở Đồng bằng sông Hồng là Hà Nội (trên 120 nghìn tỉ đồng), tiếp đến là Hải Phòng (dưới 120 nghìn tỉ đồng),…

Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Thủ Dầu Một.

B. Vũng Tàu.

C. Biên Hòa.

D. Quy Nhơn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, ta thấy trung tâm công nghiệp không thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là Quy Nhơn (Quy Nhơn thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - vùng kinh tế trọng điểm miền trung).

Câu 16 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

A. Tỉ trọng rất nhỏ trong toàn ngành công nghiệp.

B. Quy mô giá trị sản xuất các trung tâm đều lớn.

C. Các ngành chế biến chính tương đối đa dạng.

D. Tập trung dày đặc nhất ở ven biển miền Trung.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhận xét đúng về công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là các ngành chế biến chính tương đối đa dạng (lương thực, chè, cà phê, rượu, bia, thuốc lá, thủy sản, đường, sữa,…).

Câu 17 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam Việt Nam trang 22, trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nào sau đây có quy mô nhỏ?

A. Đà Nẵng

B. Bảo Lộc

C. Buôn Ma Thuột

D. Nha Trang

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam Việt Nam trang 22, trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm có quy mô nhỏ là Bảo Lộc (Chú ý kí hiệu trung tâm công nghiệp – vòng tròn bên phải góc trên).

Câu 18 : (THPT QG 2019 – Đề tham khảo – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Trị An thuộc lưu vực hệ thống sông:

A. Đồng Nai.        B. Thu Bồn.        C. Mã.        D. Cả

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Trị An thuộc lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Câu 19 : (THPT QG 2019 – Đề tham khảo – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Hải Phòng không có ngành chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây?

A. Chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều.

B. Rượu, bia, nước giải khát.

C. Đường sữa, bánh kẹo.

D. Sản phẩm chăn nuôi.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, ta thấy trung tâm công nghiệp Hải Phòng không có ngành chế biến lương thực, thực phẩm chè, cà phê, thuốc lá, hạt điều.

Câu 20 : (THPT QG 2019 – Đề tham khảo – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có các ngành cơ khí, đóng tàu?

A. Rạch Giá.

B. Cà Mau.

C. Kiên Lương.

D. Long Xuyên.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, ta thấy trung tâm công nghiệp có các ngành cơ khí, đóng tàu là Rạch Giá.

Câu 21 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 đến 40 nghìn tỷ đồng năm 2007?

A. Cần Thơ        B. Rạch Giá.        C. Long Xuyên.       D. Sóc Trăng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, ta thấy trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 đến 40 nghìn tỷ đồng năm 2007 là Cần Thơ.

Câu 22 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết các trung tâm kinh tế nào sau đây có quy mô từ trên 15 đến 100 nghìn tỉ đồng?

A. Vũng Tàu, Cần Thơ, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

B. Đà Nẵng, Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Cần Thơ, Hải Phòng,

C. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hoà, Cần Thơ.

D. Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hoà, Vũng Tàu, Cần Thơ.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy các trung tâm kinh tế có quy mô từ trên 15 đến 100 nghìn tỉ đồng là Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hoà, Vũng Tàu, Cần Thơ.

Câu 23 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết ba nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất nước ta năm 2007 là:

A. Phả Lại, Ninh Bình, Phú Mỹ.        B. Phả Lại, Cà Mau, Phú Mỹ.

C. Phả Lại, Cà Mau, Trà Nóc.        D. Phú Mỹ, Bà Rịa, Cà Mau.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, ta thấy ba nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất nước ta năm 2007 là Phả Lại, Cà Mau, Phú Mỹ đều trên 1000MW.

Câu 24 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

A. Tỉ trọng tăng liên tục trong giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.

B. Nha Trang là trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có quy mô lớn.

C. Giá trị sản xuất tăng nhanh. .

D. Hà Nội có 6 ngành chế biến chính.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhận xét không đúng về công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là tỉ trọng tăng liên tục trong giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp (giai đoạn 2000 – 2005 giảm 0,6%).

Câu 25 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, các trung tâm công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là:

A. Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Bình Định

B. Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Quy Nhơn.

C. Quảng Nam, Huế, Quảng Ngãi, Quy Nhơn

D. Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quy Nhơn

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, các trung tâm công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung là Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi, Quy Nhơn.

Câu 26 : (THPT Trần Phú – Quảng Ninh 2017). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, hãy cho biết mặt hàng có tỉ trọng giá trị nhập khẩu lớn nhất của nước ta năm 2007 là:

A. máy móc, thiết bị, phụ tùng.

B. công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp.

C. nguyên, nhiên, vật liệu.

D. hàng tiêu dùng.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, ta thấy các mặt hàng có tỉ trọng giá trị nhập khẩu lớn nhất của nước ta năm 2007 là nguyên, nhiên, vật liệu (64%); tiếp đến là máy móc, thiết bị, phụ tùng (28,6%),…

Câu 27 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng:

A. Hải Phòng.        B. Hà Nội.        C. Phan thiết.        D. Đà Nẵng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trung tâm công nghiệp có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng là Hải Phòng.

Câu 28 : (THPT Krông Ana – Đắk Lắk 2017). Căn cứ vào AtLat trang 22, hãy cho biết nhà máy thủy điện Thác Bà được xây dựng trên sông nào?

A. Sông Chảy.        B. Sông Đà.        C. Sông Lô.        D. Sông Hồng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào AtLat trang 22, ta thấy nhà máy thủy điện Thác Bà được xây dựng trên sông Chảy.

Câu 29 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi 2017). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhà máy nhiệt điện có công suất dưới 1000 MW của nước ta là:

A. Uông Bí.        B. Phú Mỹ.       C. Phả Lại.        D. Cà Mau.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, các nhà máy nhiệt điện có công suất trên 1000 MW của nước ta là Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.

Câu 30 : (THPT Trường Chinh – Lâm Đồng 2017). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện nào có công suất trên 1000MW?

A. Phả Lại.        B. Na Dương.        C. Uông Bí.        D. Ninh Bình.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, các nhà máy nhiệt điện có công suất trên 1000 MW của nước ta là Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.

Câu 31 : (Phòng quản lí chất lượng Giáo Dục – Bắc Ninh 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về ngành công nghiệp năng lượng, giai đoạn 2000-2007?

A. Sản lượng dầu luôn lớn hơn sản lượng than.

B. Sản lượng khai thác than luôn lớn hơn dầu.

C. Sản lượng than tăng nhanh hơn sản lượng dầu.

D. Sản lượng dầu tăng nhanh hơn sản lượng điện.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhận xét đúng về ngành công nghiệp năng lượng, giai đoạn 2000-2007 là sản lượng than tăng nhanh hơn sản lượng dầu.

Câu 32 : (THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc 2018). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng?

A. Hà Nội.        B. Biên Hoà.        C. Vũng Tàu.       D. Thủ Dầu Một.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ trên 40 đến 120 nghìn tỉ đồng là Hải Phòng, Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.

Câu 33 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. Việt Trì, Thái Nguyên, Hạ Long, Uông Bí.

B. Thái Nguyên, Việt Trì, Bắc Ninh, Cẩm Phả.

C. Việt Trì, Thái Nguyên, Hạ Long, Cẩm Phả.

D. Việt Trì, Phúc Yên, Thái Nguyên, Hạ Long.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, các trung tâm công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc Bộ là Việt Trì, Thái Nguyên, Hạ Long, Cẩm Phả.

Câu 34 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi tỉ trọng GDP phân theo vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005 so với năm 2007?

A. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc khá lớn, giảm mạnh.

B. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc khá lớn, giảm chậm.

C. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam lớn nhất, giảm nhanh.

D. Tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhỏ nhất, giảm mạnh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, nhận xét đúng với sự thay đổi tỉ trọng GDP phân theo vùng kinh tế trọng điểm so với cả nước năm 2005 so với năm 2007 là tỉ trọng GDP vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhỏ nhất, giảm mạnh.

Câu 35 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3 – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế có quy mô trên 15 nghìn tỉ đồng là:

A. Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Đà Nẵng, Biên Hòa, Vũng Tàu.

B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa.

C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ.

D. Hải Phòng, Hạ Long, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, các trung tâm kinh tế có quy mô trên 15 nghìn tỉ đồng là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa.

Câu 36 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

A. Tỉ trọng nhỏ trong toàn ngành công nghiệp.

B. Giá trị sản xuất tăng liên tục qua các năm.

C. Các ngành sản xuất chính rất đa dạng.

D. Tập trung dày đặc nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhận xét không đúng về công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nước ta là tập trung dày đặc nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 37 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về ngành công nghiệp năng lượng nước ta?

A. Vùng có nhiều nhà máy thủy điện công suất lớn là Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Các mỏ dầu, khí đang khai thác tập trung chủ yếu ở thềm lục địa phía Nam.

C. Sản lượng than, dầu mỏ, điện tăng liên tục trong giai đoạn 2000 - 2007.

D. Hoạt động khai thác than tập trung chủ yếu ở miền Bắc nước ta.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, nhận xét không đúng về ngành công nghiệp năng lượng nước ta là sản lượng than, dầu mỏ, điện tăng liên tục trong giai đoạn 2000 - 2007.

Câu 38 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết chè là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nào sau đây?

A. Đông Nam Bộ.        C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

B. Đồng bằng sông Cửu Long.        D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, ta thấy chè là sản phẩm chuyên môn hóa của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Câu 39 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất nước ta là:

A. Thủ Dầu Một và Hải Phòng.

B. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

C. Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Hòa.

D. Vũng Tàu và Hà Nội.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết hai trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất nước ta là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều trên 120 nghìn tỉ đồng.

Câu 40 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 1990 - 2007?

A. Khu vực nông, lâm, thủy sản tăng liên tục.

B. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng liên tục.

C. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng chưa ổn định.

D. Khu vực nông, lâm, thủy sản giảm liên tục.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, nhận xét không đúng với sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 1990 – 2007 là khu vực nông, lâm, thủy sản tăng liên tục (tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư giảm mạnh và giảm liên tục qua các năm).

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa