Trắc nghiệm Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập có đáp án

Trắc nghiệm Việt Nam trên con đường đổi mới và hội nhập

Câu 1 :(THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Đặc điểm nào sau đây không đúng với tình hình xuất khẩu của nước ta từ sau Đổi mới đến nay?

A. Kim ngạch xuất khẩu nhìn chung tăng qua các năm.

B. Hoa Kì, Trung Quốc, Nhật Bản là các thị trường lớn.

C. Kim ngạch xuất khẩu luôn luôn cao hơn nhập khẩu.

D. Thị trường được mở rộng và đa dạng hóa.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/8, địa lí 12 cơ bản.

Câu 2 :(THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2016 L1 – MĐ 136). Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, lĩnh vực nào được đổi mới đầu tiên?

A. Công nghiệp.          B. Dịch vụ.           C. Nông nghiệp.           D. Thương mại

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.

Câu 3 : (Liên Trường THPT – Nghệ An 2018 L1 – MĐ 301). Việt Nam không tham gia vào tổ chức nào sau đây?

A. ASEAN.           B. WTO.           C. OPEC           D. APEC

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.

Câu 4 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 132). Nước gia nhập ASEAN vào năm 1995 là:

A. Lào           B. Bru-nây           C. Việt Nam           D. Mi- an- ma

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản

Câu 5 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2016 L2 – MĐ 140). Đây không phải là một trong những định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới?

A. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng thêm sức mạnh quốc gia.

B. Đẩy mạnh phát triển kinh tế ở các vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

C. Phát triển nền văn hoá mới đậm đà bản sắc dân tộc.

D. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển tri thức.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/11, địa lí 12 cơ bản.

Câu 6 : (THPT Sào Nam – Quảng Nam 2017 – MĐ 104). Công cuộc đổi mới kinh tế nước ta được manh nha từ năm:

A. 1987           B. 1979          C. 1986           D. 1976

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.

Câu 7 : (THPT Sào Nam – Quảng Nam 2017 – MĐ 104). Công cuộc đổi mới tạo nên tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta cao nhất (9,5 %) vào năm:

A. 1992           B. 1993           C. 1995           D. 1999

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/8, địa lí 12 cơ bản.

Câu 8 : (THPT Sào Nam – Quảng Nam 2017 – MĐ 104). Chính sách nào không phải là đường lối đổi mới nước ta sau đại hội Đảng lần thứ VI:

A. Dân chủ hóa đời sống kinh tế xã hội

B. Xây dựng nền kinh tế thị trường, đinh hướng XHCN

C. Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước

D. Xây dựng nền kinh tế quan liêu bao cấp

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.

Câu 9 : (THPT Sào Nam – Quảng Nam 2017 – MĐ 104). Kết quả lớn nhất đạt được trên lĩnh vực hội nhập mở cửa của nước ta thể hiện:

A. Du lịch phát triển mạnh

B. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng nhiều

C. Xuất khẩu lao động ngày càng tăng

D. Thúc đẩy nông nghiệp phát triển

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/7-8, địa lí 12 cơ bản

Câu 10 : (THPT Sào Nam – Quảng Nam 2017 – MĐ 104). Định hướng quan trọng nhất để đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập là:

A.Tăng cường đầu tư, hợp tác với nước ngoài

B. Đẩy mạnh tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo

C. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa

D. Khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/11, địa lí 12 cơ bản

Câu 11 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Hiện nay Việt Nam là một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu các loại nông sản:

A. cà phê, cao su, hồ tiêu.           B. cao su, chè, hồ tiêu.

C. cà phê, cao su, chè.           D. cà phê, chè, hồ tiêu.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/10, địa lí 12 cơ bản

Câu 12 : (THPT Chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 2018). Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt diễn ra vào giữa thập niên 90 đánh dấu xu thế hội nhập của nước ta:

A. Phát triển khoa học - kĩ thuật - công nghệ ; giáo dục và đào tạo

B. Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp nặng, coi đó là khâu then chốt

C. Phát triển công nghiệp nhẹ, nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến

D. Gia nhập APEC và bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản

Câu 13 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào?

A. 1995.           B. 1997.           C. 1967.           D. 1999.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.

Câu 14 : (THPT Đô Lương 2 – Nghệ An 2018 L2 – MĐ 101). Sau Đổi mới, thị trường buôn bán của nước ta ngày càng mở rộng theo hướng:

A. tăng mạnh thi trường Đông Nam Á.

B. chú trọng vào thị trường Nga và Đông Âu.

C. đa dạng hóa, đa phương hóa.

D. tiếp cận với thị trường Châu Phi, Châu Mĩ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản

Câu 15 : (THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc 2018 L1 – MĐ 132). Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức Thương mại thế giới vào năm nào?

A. 2000          B. 2002           C. 2005           D. 2007

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.

Câu 16 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2016 L1 – MĐ 481). Ý nào sau đây không phải là định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập?

A. Thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đối giảm nghèo.

B. Phát triển kinh tế một cách nhanh chóng dựa trên những tài nguyên sẵn có.

C. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng tiềm lực kinh tế quốc gia.

D. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển nền kinh tế tri thức.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/11, địa lí 12 cơ bản

Câu 17 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2016 L2 – MĐ 218). Đây không phải là một trong những định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới?

A. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế để tăng thêm sức mạnh quốc gia.

B. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển tri thức.

C. Đẩy mạnh phát triển kinh tế ở các vùng núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

D. Phát triển nền văn hoá mới đậm đà bản sắc dân tộc.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/11, địa lí 12 cơ bản.

Câu 18 : (THPT Chuyên Bắc Kạn – Bắc Kạn 2017 L1 – MĐ 132). Công cuộc đổi mới được manh nha từ năm nào, và từ lĩnh vực nào ở nước ta:

A. Cuối thập kỉ 60 của thế kỉ XX và đầu tiên từ lĩnh vực công nghiệp nặng.

B. Đầu thập kỉ 70 của thế kỉ XX và đầu tiên từ lĩnh vực công nghiệp nhẹ và dịch vụ.

C. Từ năm 1979 và đầu tiên từ lĩnh vực nông nghiệp với khoán sản phẩm theo khâu đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp.

D. Từ năm 1986 và đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp.

Đáp án: C

Hướng dẫn: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.

Câu 19 : (THPT Chuyên Bắc Kạn – Bắc Kạn 2017 L1 – MĐ 132). Sau khi thống nhất đất nước, nước ta tiến hành xây dựng nền kinh tế từ xuất phát điểm là nền sản xuất:

A. Công nghiệp

B. Công - nông nghiệp

C. Nông - công nghiệp

D. Nông nghiệp lạc hậu

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/7, địa lí 12 cơ bản

Câu 20 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Nguyên nhân chính làm dẫn tới tăng trưởng xuất khẩu của nước ta trong thời gian vừa qua là:

A. Hàng hóa của nước ta được nhiều nước ưa dùng

B. Chính sách hướng gia xuất khẩu, tự do hóa thương mại

C. Giá thành sản phẩm xuất khẩu thấp

D. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao và kí kết các hiệp định thương mại với Hoa Kì.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản

Câu 21 : (THPT Liễn Sơn – 2018 L1 – MĐ 132). Công cuộc đổi mới kinh tế nước ta bắt đầu từ năm:

A. 1986        B. 1987        C. 1979        D. 1995

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/7, địa lí 12 cơ bản

Câu 22 : (THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc 2018 L1 – MĐ 132). Công cuộc Đổi mới của nước ta được khẳng định từ:

A. sau nghị quyết 10 của Bộ chính trị.

B. sau chỉ thị 100 CT-TW

C. sau Đại Hội lần thứ V của Đảng Cộng Sản Việt Nam

D. Đại hội Đảng lần thứ VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/7, địa lí 12 cơ bản

Câu 23 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2016 L1 – MĐ 136). Việt Nam không phải là thành viên của tổ chức nào dưới đây:

A. NAFTA.        B. ASEAN.        C. UN.        D. APEC.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.

Câu 24 : (THPT Quang Trung – Hải Dương 2017 L1 – MĐ 132). Yếu tố nào không phải là chủ trương của xu thế dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội của nước ta?

A. Để người dân được toàn quyền trong mọi sinh hoạt và sản xuất.

B. Xoá bỏ cơ chế quản lí tập trung bao cấp.

C. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi và nghĩa vụ.

D. Trao dần cho dân quyền tự chủ trong sản xuất và đời sống.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/7, địa lí 12 cơ bản.

Câu 25 : (THPT Đồng Đậu – 2018 L1). Sự thành công của công cuộc Đổi mới ở nước ta được thể hiện rõ nhất ở:

A. tăng khả năng tích lũy nội bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân dân được cải thiện.

B. số hộ đói nghèo giảm nhanh; trình độ dân trí được nâng cao.

C. hình thành được các trung tâm công nghiệp lớn và các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa.

D. việc mở rộng các ngành nghề; tạo them nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/7-8, địa lí 12 cơ bản.

Câu 26 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là:

A. thúc đẩy sự chuyển dịch giữa dân tỉ lệ thành thị và nông thôn.

B. đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lí.

C. tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các ngành kinh tế.

D. xác định cơ cấu kinh tế hợp lí, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đáp án: D

Hướng dẫn: SGK/11, địa lí 12 cơ bản.

Câu 27 : (THPT Quang Trung – Hải Dương 2017 L1 – MĐ 132). Yếu tố quan trọng nhất giúp Việt Nam nhanh chóng hoà nhập vào khối ASEAN là do:

A. Đường lối Đổi mới của Việt Nam.

B. Xu hướng chuyển đổi từ đối đầu sang đối thoại của khu vực.

C. Vị trí địa lí.

D. Điều kiện tự nhiên thuận lợi

Đáp án: A

Hướng dẫn: SGK/7-9, địa lí 12 cơ bản.

Câu 28 : (THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi 2017). Từ khi đổi mới đến nay, hoạt động nội thương đã phát triển rất nhanh, nguyên nhân chủ yếu là do:

A. sự xâm nhập hàng hóa từ bên ngoài vào.

B. thay đổi cơ chế quản lí.

C. nhu cầu của người dân tăng cao.

D. hàng hóa phong phú, đa dạng.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản.

Câu 29 : (THPT Nguyễn Thị Giang – Vĩnh Phúc 2018 L1 – MĐ 132). Nước ta từng bước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế- xã hội kéo dài từ sau công cuộc Đổi mới được triển khai, thể hiện qua:

A. đời sống nhân dân được cải thiện.        B. tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao

C. giảm tỷ lệ thất nghiệp        D. giảm phân hóa giàu nghèo.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/7-8, địa lí 12 cơ bản.

Câu 30 : (THPT Chuyên Sơn La – Sơn La 2018 L1 – MĐ 361). Thách thức được coi là lớn nhất mà Việt Nam cần phải vượt qua khi tham gia ASEAN là:

A. các tai biến thiên nhiên như bão, lũ lụt, hạn hán.

B. chênh lệch trình độ phát triển kinh tế, công nghệ.

C. quy mô dân số đông và phân bố chưa hợp lí.

D. nước ta có nhiều thành phần dân tộc.

Đáp án: B

Hướng dẫn: SGK/9, địa lí 12 cơ bản

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa