Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa có đáp án

Trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam - Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Câu 1 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Nam Trung Bộ.

B. Nam Bộ.

C. Tây Nguyên.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy Đà Lạt thuộc vùng khí hậu Tây Nguyên.

Câu 2 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Đông Bắc Bộ.

B. Tây Bắc Bộ.

C. Trung và Nam Bắc Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy Sa Pa thuộc vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.

Câu 3 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Nam Trung Bộ.

B. Nam Bộ.

C.Tây Nguyên.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy Nha Trang thuộc vùng khí hậu Nam Trung Bộ.

Câu 4 : (THPT QG 2017 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa ỉí Việt Nam trang 9, cho biết Điện Biên Phủ thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

A. Trung và Nam Bắc Bộ.

B. Tây Bắc Bộ.

C. Đông Bắc Bộ.

D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa ỉí Việt Nam trang 9, ta thấy Điện Biên Phủ thuộc vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

Câu 5 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây nằm cả ở phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

A. Đồng Nai.

B. Cả.

C. Thu Bồn.

D. Mê Công.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Mê Công nằm cả ở phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta.

Câu 6 : (THPT QG 2017 – Đề minh họa – MĐ 003). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi nào sau đây không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Con Voi.         B. Pu Đen Đinh.        C. Pu Sam Sao.        D. Hoàng Liên Sơn.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy dãy núi Con Voi không thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Con Või là dãy núi thuộc miền Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

Câu 7 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Bến Hải đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

A. Cửa Gianh.

B. Cửa Nhượng.

C. Cửa Hội.

D. Cửa Tùng.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy sông Bến Hải đổ ra biển qua cửa Tùng.

Câu 8 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết crôm có ở nơi nào sau đây?

A. Cổ Định.

B. Quỳ Châu.

C. Thạch Khê.

D. Tiền Hải.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, ta thấy mỏ khoáng sản crôm có Cổ Định.

Câu 9 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về chế độ nhiệt của Lạng Sơn so với Nha Trang?

A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn.

B. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

C. Nhiệt độ trung bình tháng VII cao hơn.

D. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy chế độ nhiệt của Lạng Sơn so với Nha Trang là nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn do Lạng Sơn nằm ở miền Bắc và chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc nên có 1 mùa đông lạnh, nhiệt độ hạ thấp. Trong khi đó Nha Trang nằm ở miền Nam nên có nền nhiệt cao quanh năm, không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Câu 10 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Cả đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

A. Cửa Gianh.

B. Cửa Việt.

C. Cửa Tùng.

D. Cửa Hội.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy sông Cả đổ ra biển qua cửa Hội.

Câu 11 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 302). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với TP. Hồ Chí Minh?

A. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

B. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn.

C. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

D. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.

Đáp án: C

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy chế độ nhiệt của Hà Nội so với TP. Hồ Chí Minh là nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn. Do Hà Nội chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nền nhiệt vào mùa đông hạ thấp, TP. Hồ Chí Minh có nền nhiệt cao quanh năm và không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Câu 12 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao hơn cả?

A. Ngọc Krinh.

B. Ngọc Linh.

C. Kon Ka Kinh.

D. Vọng Phu.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, ta thấy đỉnh núi Ngọc Linh là cao nhất trong các đỉnh núi Ngọc Krinh, Ngọc Linh, Kon Ka Kinh và Vọng Phu.

Câu 13 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 303). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cần Thơ?

A. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.

B. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn.

C. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn.

D. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cần Thơ là nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn. Do Hà Nội chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nền nhiệt vào mùa đông hạ thấp, Cần Thơ có nền nhiệt cao quanh năm và không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

Câu 14 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao hơn cả?

A. Phia Uắc.

B. Phia Ya.

C. Kiều Liêu Ti.

D. Tây Côn Lĩnh.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy đỉnh núi Tây Côn Lĩnh cao nhất.

Câu 15 : (THPT QG 2018 – Đề chính thức – MĐ 304). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cà Mau?

A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn hơn.

B. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.

C. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn.

D. Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy chế độ nhiệt của Hà Nội so với Cà Mau không đúng là nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn (Chú ý đường màu đỏ ở 2 trạm khí hậu vào tháng VII).

Câu 16 : (THPT QG 2018 – Đề minh họa – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?

A. Ngân Sơn.

B. Hoàng Liên Sơn.

C. Pu Đen Đinh.

D. Trường Sơn Bắc.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy dãy núi Ngân Sơn có hướng vòng cung. Các dãy núi còn lại có hướng Tây Bắc – Đông Nam.

Câu 17 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam Việt Nam trang 9, cho biết tháng nào sau đây ở trạm khí tượng Sa Pa có lượng mưa lớn nhất?

A. Tháng VIII

B. Tháng X.

C. Tháng XI.

D. Tháng IX

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam Việt Nam trang 9, ta thấy tháng có lượng mưa lớn nhất ở trạm khí tượng Sa Pa là tháng 8 (khoảng 500mm).

Câu 18 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông nào sau đây thuộc hệ thống sông Mã

A. Sông Cầu

B. Sông Chu

C. Sông Thương

D. Sông Đà

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy sông Chu thuộc hệ thống sông Mã.

Câu 19 : (THPT QG 2019 – Đề chính thức – MĐ 301). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Kiều Liêu Ti

B. Phanxipăng

C. Pu Tha Ca

D. Tây Côn Lĩnh

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, ta thấy núi Phanxipang thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Các núi còn lại thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Câu 20 : (THPT QG 2019 – Đề tham khảo – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng X?

A. Lạng Sơn.

B. Đồng Hới.

C. Nha Trang.

D. Đà Lạt.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy Đồng Hới là trạm khí hậu có lượng mưa lớn nhất vào tháng X (khoảng 600mm).M

Câu 21 : (THPT QG 2019 – Đề tham khảo – MĐ 001). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

A. Pu Sam Sao.

B. Pu Đen Đinh.

C. Phu Luông.

D. Đông Triều.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là Đông Triều. Các dãy núi còn lại thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Câu 22 : (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh 2017 – MĐ 253). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết hệ thống sông nào có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

A. Sông Hồng         B. Sông Đồng Nai

C. Sông Cửu Long         D. Sông Thái Bình

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Hồng có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta.

Câu 23 : (THPT Hoàng Mai 2 – Nghệ An 2017 – MĐ 132). Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang 13 (Các miền địa lý tự nhiên). Hãy cho biết các cao nguyên đá vôi ở vùng núi Tây Bắc là:

A. Hà Giang, Cao Bằng, Đồng Văn, Mộc Châu.

B. Kon Tum, Mơ Nông, Đắc Lắc, Di Linh.

C. Tả Phình, Sín Chải, Hà Giang, Cao Bằng.

D. Tả Phình, Sín Chải, Mộc Châu, Sơn La.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang 13 (Các miền địa lý tự nhiên). Các cao nguyên đá vôi ở vùng núi Tây Bắc là Tả Phình, Sín Chải, Mộc Châu, Sơn La.

Câu 24 : (THPT Nguyễn Cảnh Chân – Nghệ An 2018 L2). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất mặn tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng Sông Cửu Long.         B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.         D. Đồng Bằng Sông Hồng.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, ta thấy đất mặn tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Câu 25 : (THPT Trần Hưng Đạo – TP. Hồ Chí Minh 2017 L1 – MĐ 214). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết nhóm đất chính của đồng bằng ven biển miền Trung là gì?

A. Đất phèn.         B. Đất phù sa sông.

C. Đất feralit.         D. Đất cát biển.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, ta thấy nhóm đất chính của đồng bằng ven biển miền Trung đất cát biển.

Câu 26 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, cho biết ranh giới tự nhiên của hai miền Nam-Bắc của nước ta là dãy núi nào sau đây?

A. Dãy Trường Sơn.         B. Dãy Ngọc Linh.

C. Dãy Hoành Sơn.         D. Dãy Bạch Mã.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, ranh giới tự nhiên của hai miền Nam-Bắc của nước ta là dãy núi Bạch Mã.

Câu 27 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng nào sau đây ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió Tây khô nóng?

A. Tây Nguyên.         B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Trung du miền núi Bắc Bộ.         D. Bắc Trung Bộ.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy vùng Bắc Trung Bộ ở nước ta chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió Tây khô nóng.

Câu 28 : (Sở GD và ĐT Kiên Giang – Kiên Giang 2018 – MĐ 136). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ nhiệt ở nước ta?

A. Nhiệt độ trung bình năm chủ yếu trên 200C.

B. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam.

C. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Bắc vào Nam.

D. Nhiệt độ trung bình năm có sự phân hóa theo không gian.

Đáp án: B

Câu 29 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam trang 29, hãy cho biết các loại khoáng sản chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. đá vôi và bôxit.         B. đá vôi và than đá.

C. đá vôi và sắt.         D. đá vôi và than bùn.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat địa lý Việt Nam trang 29, ta thấy các loại khoáng sản chủ yếu của Đồng bằng sông Cửu Long là đá vôi và than bùn.

Câu 30 : (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu – Đồng Tháp 2018 L4 – MĐ 132). Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta?

A. Sông Hồng.         B. Sông Mê Công (Việt Nam).

C. Sông Thái Bình.         D. Sông Đồng Nai.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí trang 10, ta thấy hệ thống sông Hồng có diện tích lưu vực lớn nhất nước ta

Câu 31 : (THPT Nguyễn Văn Trỗi – Tây Ninh 2017). Nhìn vào Atlat ĐLVN trang 9. Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc nước ta là:

A. Hoạt động của gió mùa Tây Nam thồi từ nửa cầu Nam lên.

B. Hoạt động của gió mùa Tây Nam thổi từ nửa cầu Nam và của dải hội tụ nhiệt đới.

C. Hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới.

D. Hoạt động của gió mùaTây Nam xuất phát vịnh Tây Bengan và dải hội tụ nhiệt đới.

Đáp án: B

Hướng dẫn: Nhìn vào Atlat ĐLVN trang 9. Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc nước ta là hoạt động của gió mùa Tây Nam thổi từ nửa cầu Nam và của dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 32 : (THPT Nguyễn Trãi – 2018 MĐ 003). Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết gió Tây khô nóng hoạt động chủ yếu ở vùng khí hậu nào?

A. Bắc Trung Bộ.         B. Tây Nguyên.

C. Tây Bắc Bộ.         D. Trung và Nam Bắc Bộ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy gió Tây khô nóng hoạt động chủ yếu ở vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.

Câu 33 : (THPT Thị Xã Quảng Trị - Quảng Trị 2018 L1 – MĐ 132). Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết các cửa sông nào sau đây là cửa của hệ thống sông Hồng?

A. Ba Lạt, Trà Lí, Lạch Giang.         B. Lạt Trường, Ba Lạt, Trà Lí.

C. Văn Úc, Trà Lý, Ba Lạt.         D. Cấm. Văn Úc, Trà Lí.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy các cửa sông Ba Lạt, Trà Lí, Lạch Giang là cửa sông đổ ra biển của hệ thống sông Hồng.

Câu 34 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1 – MĐ 137). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng khí hậu nào sau đây không thuộc miền khí hậu phía Nam?

A. Nam Bộ.         B. Nam Trung Bộ.

C. Tây Nguyên.         D. Trung và Nam Bắc Bộ.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ không thuộc miền khí hậu phía Nam.

Câu 35 : (THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc 2018 L3 – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, trong miền khí hậu phía Nam không có vùng khí hậu nào?

A. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.         B. Vùng khí hậu Tây Nguyên.

C. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.         D. Vùng khí hậu Nam Bộ.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, trong miền khí hậu phía Nam không có vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.

Câu 36 : (THPT Phan Đình Phùng – Hà Tĩnh 2018 L1 – MĐ 101). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là:

A. sông Cả.         B. sông Chu.         C. sông Gianh.         D. sông Bến Hải.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, lưu vực sông có diện tích lớn nhất ở vùng Bắc Trung Bộ là sông Cả.

Câu 37 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về đặc điểm tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Đỉnh núi cao nhất là Pu Xai Lai Leng nằm trên dãy Trường Sơn Bắc.

B. Địa hình kéo dài theo chiều Đông - Tây tạo nên tính phân bậc rõ rệt.

C. Có đồng bằng châu thổ sông rộng lớn nhất nước ta.

D. Hướng chính trong cấu trúc địa hình là tây bắc - đông nam.

Đáp án: D

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, nhận xét đúng về đặc điểm tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là hướng chính trong cấu trúc địa hình là tây bắc - đông nam.

Câu 38 : (THPT Trần Phú – Vĩnh Phúc 2018 – MĐ 401). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết khu vực có lượng mưa trung bình năm cao nhất nước ta là:

A. Trung Trung Bộ.         B. Cực Nam Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Hồng.         D. Tây Nghệ An.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, khu vực có lượng mưa trung bình năm cao nhất nước ta là Trung Trung Bộ.

Câu 39 : (THPT Hà Trung – Thanh Hóa 2018 L1). Căn cứ vào biểu đồ đường ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của các sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là:

A. tháng 10, tháng 8, tháng 11.         B. tháng 10, tháng 8, tháng 10.

C. tháng 9, tháng 8, tháng 11.         D. tháng 11, tháng 8, tháng 10.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào biểu đồ đường ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, tháng đỉnh lũ của các sông Mê Công, sông Hồng và sông Đà Rằng lần lượt là tháng 10, tháng 8, tháng 11.

Câu 40 : (THPT Lương Văn Chánh – Phú Yên 2017 L1 – MĐ 137). Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết trong giai đoạn 2000 - 2007 tổng diện tích rừng của nước ta tăng bao nhiêu?

A. 1 824 nghìn ha.         B. 1 428 nghìn ha.

C. 12 184 nghìn ha.         D. 1 284 nghìn ha.

Đáp án: A

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, ta thấy trong giai đoạn 2000 - 2007 tổng diện tích rừng của nước ta tăng thêm 1 824 nghìn ha (Chú ý số liệu ở biểu đồ).

Xem thêm Bộ câu hỏi trắc nghiệm 28 chuyên đề Địa Lí có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

28-chuyen-de-on-thi-dai-hoc-mon-dia-li-co-dap-an.jsp

2004 - Toán Lý Hóa