Chương trình Hello World trong PythonChương này sẽ trình bày cách viết chương trình Python đầu tiên để in ra dòng chữ "Hello World" cũng như cách thực thi chương trình Python trong các chế độ khác nhau.

Chương trình Python để in "Hello World"

Dưới đây là đoạn code đơn giản để in ra dòng chữ "Hello World" trong Python.

>>> a="Hello World"
>>> print a
Hello World
>>>  

Giải thích:

  • Ở đây, chúng ta đang sử dụng IDE để viết Python code. Phần giải thích chi tiết để chạy chương trình sẽ được trình bày ngay dưới đây.

  • Một biến được định nghĩa với tên là a và giữ "Hello World".

  • Lệnh print được sử dụng in ra nội dung. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Python mới nhất (phiên bản 3.3 chẳng hạn) thì lệnh print đã được thay đổi thành hàm print(), tức là trong phiên bản mới nhất bạn cần phải thêm các dấu ngoặc đơn vào như dưới đây chẳng hạn:

Quảng cáo
>>> a=("Hello World")
>>> print a
Hello World
>>>  

Cách thực thi Python trong chế độ tương tác

Bạn triệu hồi dòng nhắc lệnh như sau:

$ python
Python 2.4.3 (#1, Nov 11 2015, 13:34:43)
[GCC 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-48)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Sau đó, bạn gõ dòng lệnh sau và nhấn Enter:

>>> print "Hello World"

Nếu bạn đang chạy trên phiên bản Python mới nhất, bạn cần sử dụng hàm print với dấu ngoặc đơn, như print ("Hello World");.

Cách thực thi Python trong chế độ script

Sử dụng chế độ script, bạn cần viết Python code trong một file riêng rẽ bởi sử dụng bất cứ trình soạn thảo nào trong hệ điều hành của bạn. Sau đó, bạn lưu nó với đuôi .py và mở dòng nhắc lệnh để thực thi.

Giả sử bạn gõ source code sau trong một test.py file:

print "Hello World"

Nếu bạn đã có trình thông dịch của Python được thiết lập trong biến PATH, bây giờ bạn thử chạy chương trình trên như sau:

$ python test.py

Lệnh trên sẽ cho kết quả:

Hello World

Bây giờ, chúng ta thử một cách khác để thực thi một Python script. Sau đây là test.py file đã được sửa đổi:

 

print "Hello World"
Quảng cáo

Giả sử bạn có trình thông dịch của Python có sẵn trong thư mục /usr/bin, thì bạn có thể chạy chương trình trên như sau:

$ chmod +x test.py     # Dong nay giup file co the thuc thi
$./test.py

Lệnh trên sẽ cho kết quả:

Hello WorldTài liệu giáo viên