Lồng các lệnh if trong PythonĐôi khi có một tình huống là khi bạn muốn kiểm tra thêm một điều kiện khác sau khi một điều kiện đã được ước lượng là true. Trong tình huống như vậy, bạn có thể sử dụng các lệnh if lồng nhau trong Python.

Trong cấu trúc các lệnh if lồng nhau, bạn có thể có cấu trúc if…elif…else bên trong cấu trúc if…elif…else khác.

Cú pháp của cấu trúc lồng các lệnh if như sau:

if bieu_thuc1:
  cac_lenh
  if bieu_thuc2:
   cac_lenh
  elif bieu_thuc3:
   cac_lenh
  else
   cac_lenh
elif bieu_thuc4:
  cac_lenh
else:
  cac_lenh
Quảng cáo

Dưới đây là ví dụ minh họa cho cấu trúc các lệnh if lồng nhau trong Python:

 

var = 100
if var < 200:
  print "Gia tri bieu thuc la nho hon 200"
  if var == 150:
   print "Do la 150"
  elif var == 100:
   print "Do la 100"
  elif var == 50:
   print "Do la 50"
elif var < 50:
  print "Gia tri bieu thuc la nho hon 50"
else:
  print "Khong tim thay bieu thuc true"

print "Good bye!"
Quảng cáo

Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả sau:

Gia tri bieu thuc la nho hon 200
Do la 100
Good bye!

dieu_khien_luong_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên