Tool/Utility trong PythonChương này giới thiệu một số Module hữu ích mà bạn nên biết có trong thư viện Python chuẩn.

dis Module trong Python

dis Module là disassembler của Python. Nó chuyển đổi byte code thành một định dạng chính xác hơn cho người dùng. Bạn có thể chạy disassembler này từ command line. Nó thông dịch script đã cho và in byte code đã được tách tới STDOUT. Bạn cũng có thể sử dụng nó như là một Module. Hàm dis nhận một lớp, phương thức, hàm hoặc đối tượng code như là tham số đơn của nó. Ví dụ:

Ví dụ

 
import dis

def sum():
  vara = 10
  varb = 20

  sum = vara + varb
  print "vara + varb = %d" % sum

# Goi ham dis.

dis.dis(sum)

Kết quả là:

 6      0 LOAD_CONST        1 (10)
       3 STORE_FAST        0 (vara)

 7      6 LOAD_CONST        2 (20)
       9 STORE_FAST        1 (varb)

 9     12 LOAD_FAST        0 (vara)
       15 LOAD_FAST        1 (varb)
       18 BINARY_ADD
       19 STORE_FAST        2 (sum)

 10     22 LOAD_CONST        3 ('vara + varb = %d')
       25 LOAD_FAST        2 (sum)
       28 BINARY_MODULO
       29 PRINT_ITEM
       30 PRINT_NEWLINE
       31 LOAD_CONST        0 (None)
       34 RETURN_VALUE

pdb Module trong Python

pdb Module là Debugger chuẩn của Python. Nó được dựa trên bdb Debugger Framework.

Bạn có thể chạy Debugger này từ command line (gõ n hoặc next để tới dòng tiếp theo và help để lấy danh sách các lệnh có sẵn).

Quảng cáo

Ví dụ

Trước khi bạn chạy pdb.py, thiết lập path của mình một cách thích hợp tới thư mục Python lib. Sau đó bạn có thể thử ví dụ sum.py trên.

$pdb.py sum.py
> /test/sum.py(3)<module>()
-> import dis
(Pdb) n
> /test/sum.py(5)<module>()
-> def sum():
(Pdb) n
>/test/sum.py(14)<module>()
-> dis.dis(sum)
(Pdb) n
 6      0 LOAD_CONST        1 (10)
       3 STORE_FAST        0 (vara)

 7      6 LOAD_CONST        2 (20)
       9 STORE_FAST        1 (varb)

 9     12 LOAD_FAST        0 (vara)
       15 LOAD_FAST        1 (varb)
       18 BINARY_ADD
       19 STORE_FAST        2 (sum)

 10     22 LOAD_CONST        3 ('vara + varb = %d')
       25 LOAD_FAST        2 (sum)
       28 BINARY_MODULO
       29 PRINT_ITEM
       30 PRINT_NEWLINE
       31 LOAD_CONST        0 (None)
       34 RETURN_VALUE
--Return--
> /test/sum.py(14)<module>()->None
-v dis.dis(sum)
(Pdb) n
--Return--
> <string>(1)<module>()->None
(Pdb)
Quảng cáo

profile Module trong Python

profile Module là Profiler chuẩn của Python. Bạn có thể chạy nó từ command line.

Ví dụ

Chúng ta thử profile chương trình sau:

 

vara = 10
varb = 20

sum = vara + varb
print "vara + varb = %d" % sum

Bây giờ thử chạy cProfile.py thông qua sum.py như sau:

$cProfile.py sum.py
vara + varb = 30
     4 function calls in 0.000 CPU seconds

  Ordered by: standard name

ncalls tottime percall cumtime percall filename:lineno
  1  0.000  0.000  0.000  0.000 <string>:1(<module>)
  1  0.000  0.000  0.000  0.000 sum.py:3(<module>)
  1  0.000  0.000  0.000  0.000 {execfile}
  1  0.000  0.000  0.000  0.000 {method ......}

tabnanny Module trong Python

tabnanny Module kiểm tra các source file của Python xem có độ thụt dòng nào mơ hồ hay không. Nếu một file mà xóa trộn tab và space, thì tất nhiên là không vấn đề gì với kích cỡ tab bạn đang sử dụng, nhưng tabnanny sẽ đưa ra lời phàn nàn như trong ví dụ sau:

Ví dụ

Chúng ta thử profile chương trình sau:

 

vara = 10
varb = 20

sum = vara + varb
print "vara + varb = %d" % sum

Nếu bạn thử với tabnanny.py, thì nó sẽ đưa ra lời phàn nàn:

$tabnanny.py -v sum.py
'sum.py': Clean bill of health.Tài liệu giáo viên