Lệnh break trong PythonLệnh break trong Python là giống như lệnh break trong C. Lệnh này kết thúc vòng lặp hiện tại và truyền điều khiển tới cuối vòng lặp. Lệnh break này có thể được sử dụng trong vòng lặp while và vòng lặp for. Nếu bạn đang sử dụng lồng vòng lặp, thì lệnh break kết thúc sự thực thi của vòng lặp bên trong và bắt đầu thực thi dòng code tiếp theo của khối.

Cú pháp của lệnh break là khá đơn giản:

break

Dưới đây là ví dụ minh họa lệnh break trong Python:

 

for letter in 'Python':   # Vi du thu nhat
  if letter == 'h':
   break
  print 'Chu cai hien tai :', letter
 
var = 10          # Vi du thu hai
while var > 0:       
  print 'Gia tri bien hien tai la :', var
  var = var -1
  if var == 5:
   break

print "Good bye!"
Quảng cáo

Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:

Chu cai hien tai : P
Chu cai hien tai : y
Chu cai hien tai : t
Gia tri bien hien tai la : 10
Gia tri bien hien tai la : 9
Gia tri bien hien tai la : 8
Gia tri bien hien tai la : 7
Gia tri bien hien tai la : 6
Good bye!

vong_lap_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên