Điều khiển luồng trong PythonCác bạn cũng đã khá quen thuộc với các lệnh điều khiển luồng trong C, C++ như if, if else, … Chương này sẽ trình bày về các lệnh điều khiển luồng trong Python.

Ngôn ngữ lập trình Python coi các giá trị khác null và khác 0true, và coi các giá trị là null hoặc 0false.

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu các lệnh điều khiển luồng trong Python:

Lệnh if trong Python

Lệnh if trong Python là giống như trong ngôn ngữ C. Lệnh này được sử dụng để kiểm tra một điều kiện, nếu điều kiện là true thì lệnh của khối if sẽ được thực thi, nếu không nó sẽ bị bỏ qua.

Bạn theo link sau để tìm hiểu chi tiết về Lệnh if trong Python.

Quảng cáo

Lệnh if…else trong Python

Một lệnh else có thể được sử dụng kết hợp với lệnh if. Một lệnh else chứa khối code mà thực thi nếu biểu thức điều kiện trong lệnh if được ước lượng là 0 hoặc một giá trị false. Lệnh else là lệnh tùy ý và chỉ có duy nhất một lệnh else sau lệnh if.

Bạn theo link sau để tìm hiểu chi tiết về Lệnh if...else trong Python.

Lồng các lệnh if trong Python

Đôi khi có một tình huống là khi bạn muốn kiểm tra thêm một điều kiện khác sau khi một điều kiện đã được ước lượng là true. Trong tình huống như vậy, bạn có thể sử dụng các lệnh if lồng nhau trong Python.

Trong cấu trúc các lệnh if lồng nhau, bạn có thể có cấu trúc if…elif…else bên trong cấu trúc if…elif…else khác.

Bạn theo link sau để tìm hiểu chi tiết về Lồng các lệnh if trong Python.

Trường hợp các Suite lệnh đơn

Bạn đã tìm hiểu về suite trong chương Cú pháp cơ bản. Nếu suite của một mệnh đề if chỉ bao gồm một dòng lệnh đơn, thì nó có thể ở trên cùng một dòng như là header của lệnh.

Dưới đây là ví dụ đơn giản về một mệnh đề if một dòng:

var = 6677028

if ( var  == 6677028 ) : print "Gia tri cua bieu thuc la 6677028"

print "Beautiful!"

Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:

Gia tri cua bieu thuc la 6677028
Beautiful!Tài liệu giáo viên