Lồng vòng lặp trong PythonNgôn ngữ lập trình Python cho phép bạn sử dụng một vòng lặp bên trong một vòng lặp khác. Dưới đây là cú pháp và một số ví dụ để minh họa điều này.

Cú pháp lồng vòng lặp for trong Python

for bien_vong_lap in day_seq:
  for bien_vong_lap in day_seq:
   cac_lenh
  cac_lenh

Cú pháp lồng vòng lặp while trong Python

while bieu_thuc:
  while bieu_thuc:
   cac_lenh
  cac_lenh

Một ghi chú khác trong lồng vòng lặp là bạn có thể đặt bất cứ kiểu vòng lặp nào bên trong kiểu vòng lặp khác. Ví dụ như bạn có thể đặt một vòng lặp for bên trong một vòng lặp while hoặc ngược lại.

Ví dụ

Quảng cáo

Ví dụ sau sử dụng lồng vòng lặp để tìm số nguyên tố từ 2 tới 100.

 

i = 2
while(i < 100):
  j = 2
  while(j <= (i/j)):
   if not(i%j): break
   j = j + 1
  if (j > i/j) : print i, " la so nguyen to"
  i = i + 1

print "Good bye!"

Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:

2 la so nguyen to
3 la so nguyen to
5 la so nguyen to
7 la so nguyen to
11 la so nguyen to
13 la so nguyen to
17 la so nguyen to
19 la so nguyen to
23 la so nguyen to
29 la so nguyen to
31 la so nguyen to
37 la so nguyen to
41 la so nguyen to
43 la so nguyen to
47 la so nguyen to
53 la so nguyen to
59 la so nguyen to
61 la so nguyen to
67 la so nguyen to
71 la so nguyen to
73 la so nguyen to
79 la so nguyen to
83 la so nguyen to
89 la so nguyen to
97 la so nguyen to
Good bye!

vong_lap_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên