Lệnh if trong PythonLệnh if trong Python là giống như trong ngôn ngữ C. Lệnh này được sử dụng để kiểm tra một điều kiện, nếu điều kiện là true thì lệnh của khối if sẽ được thực thi, nếu không nó sẽ bị bỏ qua.

Cú pháp của lệnh if là:

if bieu_thuc:
   cac_lenh

Ví dụ của lệnh if trong Python:

 

var1 = 100
if var1:
   print "1 - Nhan mot gia tri true"
   print var1

var2 = 0
if var2:
   print "2 - Nhan mot gia tri true"
   print var2
print "Good bye!"
Quảng cáo

Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:

1 - Nhan mot gia tri true
100
Good bye!

dieu_khien_luong_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên