Lệnh pass trong PythonLệnh pass, giống như tên của nó, được sử dụng khi một lệnh là cần thiết theo cú pháp nhưng bạn không muốn bất cứ lệnh hoặc khối code nào được thực thi. Lệnh pass là một hoạt động null và không có gì xảy ra khi nó thực thi. Dưới đây là cú pháp của lệnh pass:

pass

Dưới đây là ví dụ minh họa lệnh pass trong Python:

 

for letter in 'Python': 
   if letter == 'h':
      pass
      print 'Day la khoi pass'
   print 'Chu cai hien tai :', letter

print "Good bye!"
Quảng cáo

Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:

Chu cai hien tai : P
Chu cai hien tai : y
Chu cai hien tai : t
Day la khoi pass
Chu cai hien tai : h
Chu cai hien tai : o
Chu cai hien tai : n
Good bye!

vong_lap_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên