Number trong PythonKiểu dữ liệu Number lưu trữ các giá trị số. Chúng là các kiểu dữ liệu immutable, hay là kiểu dữ liệu không thay đổi, nghĩa là các thay đổi về giá trị của kiểu dữ liệu số này sẽ tạo ra một đối tượng được cấp phát mới.

Các đối tượng Number được tạo khi bạn gán một giá trị cho chúng. Ví dụ:

var1 = 1
var2 = 10

Bạn cũng có thể xóa tham chiếu tới một đối tượng Number bởi sử dụng lệnh del. Cú pháp của lệnh del như sau:

del var1[,var2[,var3[....,varN]]]]

Bạn có thể xóa một đối tượng hoặc nhiều đối tượng bởi lệnh del này, ví dụ:

del var
del var_a, var_b
Quảng cáo

Python hỗ trợ 4 kiểu dữ liệu số, đó là:

  • Kiểu int: kiểu số nguyên không có dấu thập phân.

  • Kiểu long: là các số nguyên không giới hạn kích cỡ, được theo sau bởi một chữ l hoặc chữ L.

  • Kiểu float: số thực với dấu thập phân. Kiểu này cũng có thể được viết ở dạng số mũ của 10 với E hoặc e như (2.5e2 = 2.5 x 102 = 250).

  • Kiểu số phức: là trong dạng a + bJ, với a và b là số thực và J (hoặc j) biểu diễn căn bậc hai của -1. Phần thực là a và phần ảo là b. Nói chung, số phức không được sử dụng nhiều trong lập trình Python.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý rằng: Python cho phép bạn sử dụng chữ l với long, nhưng chúng tôi đề nghị bạn nên sử dụng chữ hoa L để tránh rắc rối với số 1.

Chuyển đổi kiểu số trong Python

Python chuyển đổi các số một cách nội tại bên trong một biểu thức chứa các kiểu phức tạp thành một kiểu chung để ước lượng. Tuy nhiên có đôi khi bạn cần chuyển đổi tường minh một số từ kiểu này sang kiểu khác để thỏa mãn yêu cầu của một toán tử hoặc một hàm.

  • Để chuyển đổi số x thành số thuần nguyên, bạn gõ int(x).

  • Để chuyển đổi số x thành số long, bạn gõ long(x).

  • Để chuyển đổi số x thành số thực, bạn gõ float(x).

  • Để chuyển đổi số x thành số phức với phần thực là x và phần ảo là 0, bạn gõ complex(x).

  • Để chuyển đổi số x và y thành số phức với phần thực là x và phần ảo là y, bạn gõ complex(x, y).

Hằng toán học trong Python

Python cũng định nghĩa hai hằng toán học là: hằng toán học pi và hằng toán học e.

Để làm việc và thao tác với các số, Python cũng cung cấp cho bạn một danh sách các hàm xử lý số đa dạng. Dưới đây là danh sách các hàm.

Nhóm hàm toán học trong Python

HàmMiêu tả

Hàm abs(x)

Trị tuyệt đối của x

Hàm ceil(x)

Số nguyên nhỏ nhất mà không nhỏ hơn x

Hàm cmp(x, y)

Trả về -1 nếu x < y, trả về 0 nếu x == y, hoặc 1 nếu x > y

Hàm exp(x)

Trả về ex

Hàm fabs(x)

Giá trị tuyệt đối của x

Hàm floor(x)

Số nguyên lớn nhất mà không lớn hơn x

Hàm log(x)

Trả về lnx, với x> 0

Hàm log10(x)

Trả về log10(x), với x> 0 .

Hàm max(x1, x2,...)

Trả về số lớn nhất

Hàm min(x1, x2,...)

Trả về số nhỏ nhất

Hàm modf(x)

Trả về phần nguyên và phần thập phân của x. Cả hai phần có cùng dấu với x và phần nguyên được trả về dưới dạng một số thực

Hàm pow(x, y)

Trả về giá trị của x**y.

Hàm round(x [,n])

Làm tròn x về n chữ số sau dấu thập phân. Python làm tròn theo cách sau: round(0.5) là 1.0 và round(-0.5) là -1.0

Hàm sqrt(x)

Trả về căn bậc hai của x, với x > 0
Quảng cáo

Nhóm hàm xử lý số ngẫu nhiên trong Python

Các số ngẫu nhiên được sử dụng cho các game, test, bảo mật, … Python cung cấp các hàm sau để xử lý số ngẫu nhiên.

HàmMiêu tả

Hàm choice(seq)

Một item ngẫu nhiên trong một list, tuple, hoặc một string

Hàm randrange ([start,] stop [,step])

Một phần tử được lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ dãy (start, stop, step)

Hàm random()

Một số thực ngẫu nhiên r trong dãy 0>= r >1

Hàm seed([x])

Thiết lập giá trị nguyên bắt đầu mà được sử đụng trong bộ sinh số ngẫu nhiên. Bạn nên gọi hàm này trước khi gọi bất cứ hàm ngẫu nhiên nào khác. Hàm này trả về None

Hàm shuffle(lst)

Sắp xếp các item trong list một cách ngẫu nhiên

Hàm uniform(x, y)

Một số thực ngẫu nhiên r trong dãy x>= r >y

Nhóm hàm lượng giác trong Python

Dưới đây là danh sách các hàm lượng giác trong Python:

HàmMiêu tả

Hàm acos(x)

Trả về arcos của x, giá trị radian

Hàm asin(x)

Trả về arcsin của x, giá trị radian

Hàm atan(x)

Trả về arctan của x, giá trị radian

Hàm atan2(y, x)

Trả atan(y / x), giá trị radian

Hàm cos(x)

Trả về cos của x

Hàm hypot(x, y)

Trả về sqrt(x*x + y*y)

Hàm sin(x)

Trả về sin của x

Hàm tan(x)

Trả về tan của x

Hàm degrees(x)

Chuyển đổi góc x từ radian thành độ

Hàm radians(x)

Chuyển đổi góc x từ độ thành radianTài liệu giáo viên