Lệnh continue trong PythonLệnh continue trả về điều khiển tới phần ban đầu của vòng lặp. Lệnh này bỏ qua lần lặp hiện tại và bắt buộc lần lặp tiếp theo của vòng lặp diễn ra. Lệnh continue có thể được sử dụng trong vòng lặp while hoặc vòng lặp for. Dưới đây là cú pháp của lệnh continue:

continue

Dưới đây là ví dụ minh họa lệnh continue trong Python:

 

for letter in 'Python':   # Vi du thu nhat
  if letter == 'h':
   continue
  print 'Chu cai hien tai :', letter

var = 10          # Vi du thu hai
while var > 0:       
  var = var -1
  if var == 5:
   continue
  print 'Gia tri bien hien tai la :', var
print "Good bye!"
Quảng cáo

Khi code trên được thực thi sẽ cho kết quả:

Chu cai hien tai : P
Chu cai hien tai : y
Chu cai hien tai : t
Chu cai hien tai : o
Chu cai hien tai : n
Gia tri bien hien tai la : 9
Gia tri bien hien tai la : 8
Gia tri bien hien tai la : 7
Gia tri bien hien tai la : 6
Gia tri bien hien tai la : 4
Gia tri bien hien tai la : 3
Gia tri bien hien tai la : 2
Gia tri bien hien tai la : 1
Gia tri bien hien tai la : 0
Good bye!

vong_lap_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên