Phương thức dictionary clear() trong PythonMiêu tả

Phương thức clear() xóa tất cả phần tử của Dictionary.

Cú pháp

Cú pháp của clear() trong Python:

dict.clear()

Chi tiết về tham số:

  • NA

Trả về giá trị

Phương thức này không trả về bất cứ giá trị nào.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của clear() trong Python.

 

dict = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 20};

print "Do dai ban dau : %d" %  len(dict)
dict.clear()
print "Do dai sau khi xoa la : %d" %  len(dict)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Do dai ban dau : 2
Do dai sau khi xoa la : 0

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên