Phương thức dictionary cmp() trong PythonMiêu tả

Phương thức cmp() so sánh hai Dictionary dựa trên key và value.

Cú pháp

Cú pháp của cmp() trong Python:

cmp(dict1, dict2)

Chi tiết về tham số:

  • dict1 -- Đây là Dictionary đầu tiên để được so sánh với dict2.

  • dict2 -- Đây là Dictionary thứ hai để được so sánh với dict1.

Quảng cáo

Trả về giá trị

Trả về 0 nếu cả hai Dictionary là cân bằng, -1 nếu dict1 < dict2 và 1 nếu dict1 > dic2.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của cmp() trong Python.

 

dict1 = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 7};
dict2 = {'Ten': 'Nam', 'Tuoi': 27};
dict3 = {'Ten': 'Huong', 'Tuoi': 27};
dict4 = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 7};
print "Gia tri tra ve : %d" %  cmp (dict1, dict2)
print "Gia tri tra ve : %d" %  cmp (dict2, dict3)
print "Gia tri tra ve : %d" %  cmp (dict1, dict4)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Gia tri tra ve : -1
Gia tri tra ve : 1
Gia tri tra ve : 0

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên