Phương thức dictionary copy() trong PythonMiêu tả

Phương thức copy() trả về bản sao của Dictionary.

Cú pháp

Cú pháp của copy() trong Python:

dict.copy()

Chi tiết về tham số:

  • NA

Trả về giá trị

Trả về bản sao của Dictionary.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của copy() trong Python.

 

dict1 = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 20};

dict2 = dict1.copy()
print "Dictionary moi co dang : %s" %  str(dict2)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Dictionary moi co dang : {'Tuoi': 20, 'Ten': 'Hoang'}

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên