Phương thức dictionary fromkeys() trong PythonMiêu tả

Phương thức fromkeys() được sử dụng để tạo một Dictionary mới từ dãy seq và value1. Trong đó dãy seq tạo nên các key và tất cả các key chia sẻ các giá trị từ value1. Trong trường hợp value1 không được cung cấp thì value của các key được thiết lập là None.

Cú pháp

Cú pháp của fromkeys() trong Python:

dict.fromkeys(seq[, value]))
Quảng cáo

Chi tiết về tham số:

  • seq -- Đây là danh sách các value mà sẽ được sử dụng cho key trong Dictionary.

  • value -- Tham số này là tùy ý, nếu được cung cấp thì value sẽ được thiết lập theo tham số này.

Trả về giá trị

Phương thức này trả về List.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của fromkeys() trong Python.

 

seq = ('ten', 'tuoi', 'gioitinh')

dict = dict.fromkeys(seq)
print "Dictionary moi co dang : %s" %  str(dict)

dict = dict.fromkeys(seq, 2)
print "Dictionary moi co dang : %s" %  str(dict)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Dictionary moi co dang : {'tuoi': None, 'ten': None, 'gioitinh': None}
Dictionary moi co dang : {'tuoi': 2, 'ten': 2, 'gioitinh': 2}

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên