Phương thức dictionary get() trong PythonMiêu tả

Phương thức get() trả về giá trị của key đã cho. Nếu key không có mặt thì phương thức này trả về None.

Cú pháp

Cú pháp của get() trong Python:

dict.get(key, default=None)

Chi tiết về tham số:

  • key -- Đây là key để được tìm trong Dictionary.

  • default -- Đây là giá trị được trả về trong trường hợp key không tồn tại.

Quảng cáo

Trả về giá trị

Trả về giá trị của key đã cho. Nếu key không có mặt thì phương thức này trả về None.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của get() trong Python.

 

dict = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 27}

print "Gia tri cua key da cho la : %s" %  dict.get('Tuoi')
print "Gia tri cua key da cho la : %s" %  dict.get('Gioitinh', "Never")

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Gia tri cua key da cho la : 27
Gia tri cua key da cho la : Never

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên