Phương thức dictionary has_key() trong PythonMiêu tả

Phương thức has_key() trả về true nếu key là có mặt trong Dictionary, nếu không là false.

Cú pháp

Cú pháp của has_key() trong Python:

dict.has_key(key)

Chi tiết về tham số:

  • key -- Đây là key để được tìm trong Dictionary.

Trả về giá trị

Trả về true nếu key là có mặt trong Dictionary, nếu không là false.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của has_key() trong Python.

 

dict = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 20}

print "Gia tri : %s" %  dict.has_key('Tuoi')
print "Gia tri : %s" %  dict.has_key('Gioitinh')

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Gia tri : True
Gia tri : False

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên