Phương thức dictionary items() trong PythonMiêu tả

Phương thức items() trả về tất cả các cặp (key-value) của một Dictionary

Cú pháp

Cú pháp của items() trong Python:

dict.items()

Chi tiết về tham số:

  • NA

Trả về giá trị

Trả về tất cả các cặp (key-value) của một Dictionary.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của items() trong Python.

 

dict = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 20}

print "Gia tri : %s" %  dict.items()

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Gia tri : [('Tuoi', 20), ('Ten', 'Hoang')]

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên