Phương thức dictionary keys() trong PythonMiêu tả

Phương thức keys() trả về tất cả các key của một Dictionary.

Cú pháp

Cú pháp của keys() trong Python:

dict.keys()

Chi tiết về tham số:

  • NA

Trả về giá trị

Quảng cáo

Trả về một danh sách chứa tất cả các key của một Dictionary.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của keys() trong Python.

 

dict = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 20}

print "Gia tri : %s" %  dict.keys()

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Gia tri : ['Tuoi', 'Ten']

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên