Phương thức dictionary len() trong PythonMiêu tả

Phương thức len() trả về độ dài của Dictionary. Độ dài này là tương đương với số phần tử trong Dictionary.

Cú pháp

Cú pháp của len() trong Python:

len(dict)

Chi tiết về tham số:

  • dict -- Đây là Dictionary bạn cần tính độ dài.

Quảng cáo

Trả về giá trị

Phương thức này trả về độ dài của Dictionary.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của len() trong Python.

 

dict = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 20};
print "Do dai cua dict la : %d" % len (dict)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Do dai cua dict la : 2

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên