Phương thức dictionary setdefault() trong PythonMiêu tả

Phương thức setdefault() tương tự get(), nhưng sẽ thiết lập dict[key]=default nếu key là không tồn tại trong dict.

Cú pháp

Cú pháp của setdefault() trong Python:

dict.setdefault(key, default=None)

Chi tiết về tham số:

  • key -- Là key để được tìm.

  • default -- Là giá trị để được trả về trong trường hợp key không tồn tại.

Quảng cáo

Trả về giá trị

Trả về key có trong Dictionary, và nếu key không có thì phương thức trả về giá trị mặc định.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của setdefault() trong Python.

 

dict = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 20}

print "Gia tri : %s" %  dict.setdefault('Tuoi', None)
print "Gia tri : %s" %  dict.setdefault('Gioitinh', None)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Gia tri :20
Gia tri : None

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên