Phương thức dictionary type() trong PythonMiêu tả

Phương thức type() trả về kiểu của biến đã truyền. Nếu biến đã truyền là Dictionary, thì nó sẽ trả về một kiểu Dictionary.

Cú pháp

Cú pháp của type() trong Python:

type(dict)

Chi tiết về tham số:

  • dict -- Đây là Dictionary.

Trả về giá trị

Phương thức này trả về kiểu của biến đã truyền.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của type() trong Python.

 

dict = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 20};
print "Kieu bien da truyen la : %s" %  type (dict)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Kieu bien da truyen la : <type 'dict'>

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên