Phương thức dictionary update() trong PythonMiêu tả

Phương thức update() được sử dụng để thêm các item của dictionary 2 vào Dictionary đầu tiên.

Cú pháp

Cú pháp của update() trong Python:

dict.update(dict2)

Chi tiết về tham số:

  • dict2 -- Đây là Dictionary để được thêm vào trong dict.

Quảng cáo

Trả về giá trị

Phương thức này không trả về bất cứ giá trị nào.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của update() trong Python.

 

dict = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 20}
dict2 = {'Gioitinh': 'nam' }

dict.update(dict2)
print "Gia tri : %s" %  dict

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Gia tri : {'Tuoi': 20, 'Ten': 'Hoang', 'Gioitinh': 'nam'}

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên