Phương thức dictionary values() trong PythonMiêu tả

Phương thức values() trả về tất cả các value của một Dictionary.

Cú pháp

Cú pháp của values() trong Python:

dict.values()

Chi tiết về tham số:

  • NA

Quảng cáo

Trả về giá trị

Trả về tất cả các value của một Dictionary.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của values() trong Python.

 

dict = {'Ten': 'Hoang', 'Tuoi': 7}

print "Gia tri : %s" %  dict.values()

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

Gia tri : [7, 'Hoang']

dictionary_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên