Phương thức String decode() trong PythonMiêu tả

Phương thức decode() Giải mã chuỗi bởi sử dụng encoding đã cho.

Cú pháp

Str.decode(encoding='UTF-8',errors='strict')

Chi tiết về tham số:

  • encoding -- Đây là encodings để được sử dụng.

  • errors -- Tham số này có thể được cung cấp để thiết lập một trình xử lý lỗi khác. Mặc định cho lỗi là 'strict', nghĩa là các lỗi liên quan tới mã hóa sẽ tạo một UnicodeError. Một số giá trị khác là 'ignore', 'replace', 'xmlcharrefreplace', 'backslashreplace' ...

Trả về giá trị

Trả về chuỗi đã được giải mã.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

 

Str = "vi du Python ve chuoi!!!";
Str = Str.encode('base64','strict');

print "Chuoi duoc ma hoa la: " + Str
print "Chuoi sau khi giai ma la: " + Str.decode('base64','strict')

Kết quả là:

Chuoi duoc ma hoa la: dmkgZHUgUHl0aG9uIHZlIGNodW9pISEh

Chuoi sau khi giai ma la: vi du Python ve chuoi!!!

string_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên