Phương thức String endswith() trong PythonMiêu tả

Xác định xem nếu chuỗi string hoặc chuỗi con đã cho của string (nếu bạn cung cấp chỉ mục bắt đầu beg và chỉ mục kết thúc end) kết thúc với hậu tố suffix thì trả về true, nếu không thì phương thức này trả về false.

Cú pháp

str.endswith(suffix[, start[, end]])

Chi tiết về tham số:

  • suffix -- Đây có thể là một chuỗi hoặc cũng có thể là một tuple của các tiền tố.

  • start -- Chỉ mục bắt đầu.

  • end -- Chỉ mục kết thúc.

Quảng cáo

Trả về giá trị

TRUE nếu chuỗi kết thúc với suffix đã cho, nếu không thì trả về FALSE.

Chương trình Python ví dụ

 

str = "vi du Python ve chuoi....ok!!!";

suffix = "ok!!!";
print str.endswith(suffix)
print str.endswith(suffix,20)

suffix = "is";
print str.endswith(suffix, 2, 4)
print str.endswith(suffix, 2, 6)

Kết quả là:

True
True
False
False


string_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên