Phương thức String find() trong PythonMiêu tả

Xác định xem chuỗi str có xuất hiện trong chuỗi string hoặc chuỗi con đã cho của string (nếu bạn cung cấp chỉ mục bắt đầu beg và chỉ mục kết thúc end), nếu xuất hiện thì trả về chỉ mục của str, còn không thì trả về -1

Cú pháp

str.find(str, beg=0 end=len(string))

Chi tiết về tham số:

  • str -- Xác định chuỗi để được tìm kiếm.

  • beg -- Xác định chỉ mục bắt đầu, mặc định là 0.

  • end -- Xác định chỉ mục kết thúc, mặc định là bằng độ dài chuỗi.

Quảng cáo

Trả về giá trị

Trả về giá trị chỉ mục nếu được tìm thấy, nếu không thì trả về -1.

Chương trình Python ví dụ

 

str1 = "vi du Python ve chuoi....ok!!!";
str2 = "on";

print str1.find(str2)
print str1.find(str2, 10)
print str1.find(str2, 40)

Kết quả là:

10
10
-1

string_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên