Phương thức String isdigit() trong PythonMiêu tả

Phương thức isdigit() trả về true nếu chuỗi chỉ chứa các chữ số, nếu không là false.

Cú pháp

Cú pháp của isdigit() trong Python:

str.isdigit()
Quảng cáo

Chi tiết về tham số:

  • NA

Trả về giá trị

Trả về true nếu chuỗi chỉ chứa các chữ số, nếu không là false.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của isdigit() trong Python.

 

str = "123456";  # chi co cac ky so trong chuoi nay
print str.isdigit()

str = "vi du Python ve chuoi....ok!!!";
print str.isdigit()

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

True
False

string_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên