Phương thức String isupper() trong PythonMiêu tả

Phương thức isupper() rả về true nếu tất cả ký tự trong chuỗi là chữ hoa.

Cú pháp

Cú pháp của isupper() trong Python:

str.isupper()

Chi tiết về tham số:

  • NA

Trả về giá trị

Trả về true nếu tất cả ký tự trong chuỗi là chữ hoa.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của isupper() trong Python.

 

str = "VI DU PYTHON VE CHUOI....OK!!!"; 
print str.isupper()

str = "vi du Python ve chuoi....ok!!!";
print str.isupper()

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

True
False

string_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên