Phương thức String join() trong PythonMiêu tả

Phương thức join() nối chuỗi các biểu diễn chuỗi của các phần tử trong dãy seq thành một chuỗi.

Cú pháp

Cú pháp của join() trong Python:

str.join(sequence)

Chi tiết về tham số:

  • sequence -- Đây là dãy các phần tử để được kết hợp.

Trả về giá trị

Trả về một chuỗi, là kết quả của việc nối các chuỗi trong dãy seq.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của join() trong Python.

 

s = "-";
seq = ("a", "b", "c"); # Day la day cac chuoi.
print s.join( seq )

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

a-b-c

string_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên