Phương thức String rfind() trong PythonMiêu tả

Phương thức rfind() trả về chỉ mục cuối cùng nơi chuỗi str được tìm thấy, hoặc -1 nếu không tìm thấy.

Cú pháp

Cú pháp của rfind() trong Python:

str.rfind(str, beg=0 end=len(string))

Chi tiết về tham số:

  • str -- Xác định chuỗi để được tìm kiếm.

  • beg -- Xác định chỉ mục bắt đầu, mặc định là 0.

  • end -- Xác định chỉ mục kết thúc, mặc định là bằng độ dài chuỗi.

Trả về giá trị

Trả về chỉ mục cuối cùng nơi chuỗi str được tìm thấy, hoặc -1 nếu không tìm thấy.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của rfind() trong Python.

 

str1 = "vi du Python ve chuoi....ok!!!";
str2 = "on";

print str1.rfind(str2)

print str1.rfind(str2, 0, 10)
print str1.rfind(str2, 10, 0)

print str1.find(str2)
print str1.find(str2, 0, 10)
print str1.find(str2, 10, 0)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

10
-1
-1
10
-1
-1


string_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên