Phương thức String split() trong PythonMiêu tả

Phương thức split() chia chuỗi theo delimeter đã cho (là space nếu không được cung cấp) và trả về danh sách các chuỗi con; nếu bạn cung cấp num thì chia chuỗi thành num chuỗi con

Cú pháp

Cú pháp của split() trong Python:

str.split(str="", num=string.count(str)).

Chi tiết về tham số:

  • str -- Đây là bất kỳ delimeter nào, theo mặc định là khoảng trống.

  • num -- Số dòng để được tạo.

Trả về giá trị

Phương thức này trả về một List các dòng.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của split() trong Python.

 

str = "Dong1-vietjack \nDong2-viet \nDong3-etjack";
print str.split( )
print str.split(' ', 1 )

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

['Dong1-vietjack', 'Dong2-viet', 'Dong3-etjack']
['Dong1-vietjack', '\nDong2-viet \nDong3-etjack']

string_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên