Phương thức String zfill() trong PythonMiêu tả

Phương thức zfill() trả về một chuỗi mới, trong đó bao gồm chuỗi ban đầu và được đệm thêm với các số 0 vào bên trái sao cho tổng ký tự là width.

Cú pháp

Cú pháp của zfill() trong Python:

str.zfill(width)

Chi tiết về tham số:

  • width -- Tổng độ rộng sau khi đã phụ thêm.

Quảng cáo

Trả về giá trị

Trả về một chuỗi sau khi đã được đệm.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của zfill() trong Python.

 

str = "vi du Python ve chuoi....ok!!!";

print str.zfill(40)
print str.zfill(50)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả −

0000000000vi du Python ve chuoi....ok!!!
00000000000000000000vi du Python ve chuoi....ok!!!

string_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên