Phương thức time asctime() trong PythonMiêu tả

Phương thức asctime() chuyển đổi một tuple hoặc struct_time mà biểu diễn thời gian được trả về bởi hàm gmtime() hoặc localtime() thành một chuỗi 24 ký tự ở dạng: 'Mon Dec 11 18:07:14 2015'.

Cú pháp

Cú pháp của asctime() trong Python:

time.asctime([t]))

Chi tiết về tham số:

  • t -- Đây là tuple gồm 9 phần tử hoặc là một struct_time mà biểu diễn thời gian được trả về bởi hàm gmtime() hoặc localtime().

Trả về giá trị

Trả về một chuỗi gồm 24 ký tự có thể đọc được ví dụ như Mon Dec 11 18:07:14 2015.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của asctime() trong Python.

 
import time

t = time.localtime()
print "time.asctime(t): %s " % time.asctime(t)

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

time.asctime(t): Sun Nov 29 19:04:09 2015 

date_time_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên