Phương thức time clock() trong PythonMiêu tả

Phương thức clock() trả về CPU time hiện tại dưới dạng số giây dạng số thực.

Cú pháp

Cú pháp của clock() trong Python:

time.clock()

Chi tiết về tham số:

  • NA

Quảng cáo

Trả về giá trị

Trả về CPU time hiện tại dưới dạng số giây dạng số thực.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của clock() trong Python.

 
import time

def procedure():
    time.sleep(2.5)

# uoc luong thoi gian xu ly
t0 = time.clock()
procedure()
print time.clock() - t0, "giay thoi gian xu ly"

# uoc luong wall time
t0 = time.time()
procedure()
print time.time() - t0, "giay wall time"

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

2.49976329487 giay thoi gian xu ly
2.5 giay wall time

date_time_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên