Phương thức time ctime() trong PythonMiêu tả

Phương thức ctime() giống asctime(localtime(secs)) và nếu không có tham số thì giống như asctime( ). Phương thức này chuyển đổi một time được diễn đạt bằng số giây thành một biểu diễn ở dạng chuỗi. Nếu tham số secs không được cung cấp hoặc None, thì thời gian hiện tại được trả về bởi time() được sử dụng. Hàm này tương đương với hàm asctime(localtime(secs)). Thông tin về là không được sử dụng bởi ctime().

Cú pháp

Cú pháp của ctime() trong Python:

time.ctime([ sec ])

Chi tiết về tham số:

  • sec -- Đây là số giây để được chuyển đổi thành biểu diễn chuỗi.

Quảng cáo

Trả về giá trị

Phương thức này không trả về bất cứ giá trị nào.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của ctime() trong Python.

 
import time

print "time.ctime() : %s" % time.ctime()

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

time.ctime() : Sun Nov 29 19:06:39 2015

date_time_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên