Phương thức time gmtime() trong PythonMiêu tả

Phương thức gmtime() chuyển đổi một time được biểu diễn là số giây từ epoch sang một struct_time trong UTC. Nếu tham số secs không được cung cấp hoặc None, thì thời gian hiện tại được trả về bởi time() được sử dụng.

Cú pháp

Cú pháp của gmtime() trong Python:

time.gmtime([ sec ])

Chi tiết về tham số:

  • sec -- Đây là số giây để được chuyển đổi thành cấu trúc struct_time.

Quảng cáo

Trả về giá trị

Phương thức này không trả về bất cứ giá trị nào.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của gmtime() trong Python.

 
import time

print "time.gmtime() : %s" % time.gmtime()

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

time.gmtime() : time.struct_time(tm_year=2015, tm_mon=11, tm_mday=29, tm_hour=12, tm_min=7, tm_sec=5, tm_wday=6, tm_yday=333, tm_isdst=0)

date_time_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên