Phương thức time localtime() trong PythonMiêu tả

Phương thức localtime() tương tự như gmtime(), nhưng nó chuyển đổi số giây thành local time. Nếu tham số secs không được cung cấp hoặc None, thì thời gian hiện tại được trả về bởi time() được sử dụng.

Cú pháp

Cú pháp của localtime() trong Python:

time.localtime([ sec ])

Chi tiết về tham số:

  • sec -- Đây là số giây để được chuyển đổi thành cấu trúc struct_time.

Trả về giá trị

Phương thức này không trả về bất cứ giá trị nào.

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của localtime() trong Python.

 
import time

print "time.localtime() : %s" % time.localtime()
Quảng cáo

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

time.localtime() : (2015, 2, 17, 17, 3, 38, 1, 48, 0)

date_time_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên