Phương thức time mktime() trong PythonMiêu tả

Phương thức mktime() là ngược với hàm localtime(). Tham số của nó là cấu trúc struct_time hoặc là tuple gồm 9 phần tử. Hàm này trả về một số thực để tương thích với time().

Nếu giá trị đầu vào không thể được biểu diễn dưới dạng một time hợp lệ thì hoặc OverflowError hoặc ValueError sẽ được tạo.

Cú pháp

Cú pháp của mktime() trong Python:

time.mktime(t)

Chi tiết về tham số:

  • t -- Đây là cấu trúc struct_time hoặc là một tuple gồm 9 phần tử.

Trả về giá trị

Trả về một số thực để tương thích với time().

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của mktime() trong Python.

 
import time

t = (2009, 2, 17, 17, 3, 38, 1, 48, 0)
secs = time.mktime( t )
print "time.mktime(t) : %f" %  secs
print "asctime(localtime(secs)): %s" % time.asctime(time.localtime(secs))
Quảng cáo

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

time.mktime(t) : 1234915418.000000
asctime(localtime(secs)): Tue Dec 17 17:03:38 2015

date_time_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên