Phương thức time sleep() trong PythonMiêu tả

Phương thức sleep() dừng trình thực thi trong số giây đã cho là secs.

Cú pháp

Cú pháp của sleep() trong Python:

time.sleep(t)

Chi tiết về tham số:

  • t -- Là thời gian (số giây) mà trình thực thi bị ngừng.

Trả về giá trị

Phương thức này không trả về bất cứ giá trị nào.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của sleep() trong Python.

 
import time

print "Start : %s" % time.ctime()
time.sleep( 5 )
print "End : %s" % time.ctime()

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Start : Sun Nov 29 19:09:04 2015
End : Sun Nov 29 19:09:09 2015

date_time_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên