Phương thức time strptime() trong PythonMiêu tả

Phương thức strptime() phân tích cú pháp một chuỗi biểu diễn time theo một định dạng đã cho. Giá trị trả về là một struct_time được trả về bởi gmtime() hoặc localtime().

Tham số format sử dụng các chỉ thị như trong hàm strftime(); mặc định là "%a %b %d %H:%M:%S %Y" mà kết nối với định dạng được trả về bởi ctime().

Nếu tham số string không thể phân tích được theo format, thì sẽ tạo ra một ngoại lệ là ValueError.

Cú pháp

Cú pháp của strptime() trong Python:

time.strptime(string[, format])

Chi tiết về tham số:

 • string -- Là thời gian trong định dạng chuỗi mà sẽ được phân tích dựa trên tham số format đã cung cấp.

 • format -- Là chỉ thị được sử dụng để phân tích chuỗi đã cho.

Chỉ thị

 • %a - Tên ngày trong tuần viết tắt
 • %A - Tên ngày trong tuần đầy đủ
 • %b - Tên tháng viết tắt
 • %B - Tên tháng đầy đủ
 • %c - Biểu diễn date và time ưu tiên
 • %C - Là century (Lấy năm chia cho 100, trong dãy từ 00 tới 99)
 • %d - Ngày trong tháng (01 to 31)
 • %D - Tương tự như %m/%d/%y
 • %e - Ngày của tháng (1 tới 31)
 • %g - Giống %G, nhưng không có century
 • %G - Năm ở dạng 4 chữ số (theo dõi %V).
 • %h - Tương tự %b
 • %H - Giờ, sử dụng 24h (từ 00 tới 23)
 • %I - Giờ, sử dụng 12h (01 tới 12)
 • %j - ngày của năm (001 tới 366)
 • %m - Tháng (01 tới 12)
 • %M - Phút
 • %n - Ký tự newline (dòng mới)
 • %p - Là am hoặc pm
 • %r - Là a.m. và p.m.
 • %R - Thời gian trong dạng 24h
 • %S - Giây
 • %t - Ký tự tab
 • %T - Thời gian hiện tại, tương đương %H:%M:%S
 • %u - Ngày trong tuần, là một số từ 1 tới 7, Monday=1. Chú ý: Trong Sun Solaris thì Sunday=1
 • %U - Số tuần của năm hiện tại, bắt đầu với Sunday đầu tiên như là ngày đầu tiên của tuần đầu tiên
 • %V - Số tuần của năm hiện tại theo chuẩn ISO 8601 (từ 01 tới 53)
 • %W - Số tuần của năm hiện tại, bắt đầu với Monday đầu tiên như là ngày đầu tiên của tuần đầu tiên
 • %w - Ngày của tuần dưới dạng số thập phân, Sunday=0
 • %x - Biểu diễn date ưu tiên, không có time
 • %X - Biểu diễn time ưu tiên, không có date
 • %y - Năm, không có century (dãy từ 00 tới 99)
 • %Y - Năm bao gồm cả century
 • %Z hoặc %z - Là timezone
 • %% - Hằng ký tự %
Quảng cáo

Trả về giá trị

Giá trị trả về này là struct_time như được trả về bởi gmtime() hoặc localtime().

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của strptime() trong Python.

 
import time

struct_time = time.strptime("30 Nov 15", "%d %b %y")
print "Tuple duoc tra ve la: %s " % struct_time

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

Tuple duoc tra ve la: (2015, 11, 30, 0, 0, 0, 3, 335, -1)

date_time_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên