Phương thức time time() trong PythonMiêu tả

Phương thức time() trả về time dưới dạng một số thực được diễn đạt bởi số giây từ epoch, trong UTC.

Cú pháp

Cú pháp của time() trong Python:

time.time()

Chi tiết về tham số:

  • NA

Trả về giá trị

Trả về time dưới dạng một số thực được diễn đạt bởi số giây từ epoch, trong UTC.

Quảng cáo

Chương trình Python ví dụ

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng của time() trong Python.

 
import time

print "time.time(): %f " %  time.time()
print time.localtime( time.time() )
print time.asctime( time.localtime(time.time()) )

Chạy chương trình Python trên sẽ cho kết quả:

time.time(): 1234892919.655932
(2009, 2, 17, 10, 48, 39, 1, 48, 0)
Tue Feb 17 10:48:39 2009

date_time_trong_python.jsp


Tài liệu giáo viên